ЛЕКСИКОГРАФІЯ ЯК РЕСУРС ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕРЕКЛАДАЧА

Марина РУДІНА

Анотація


У статті розглянуто проблему мотивації студентів до вивчення курсу лексикографії як важливого ресурсу професійної діяльності перекладача. Вагомими аргументами в процесі вивчення лексикографії визначено: європейський погляд на формування іншомовної комунікативної компетентності, розуміння смислів перекладу як виду професійної діяльності, суб’єктна позиція у вивченні іноземної мови для реалізації власних професійних дискурсів, лексикографічна культура особистості, історичний аспект розвитку англомовної лексикографії, корпусна лексикографія, сучасні процеси створення словників тощо.


Ключові слова


лексикографія; мотивація навчання; суб’єктна позиція в навчанні; лексикографічна культура; професійна діяльність

Посилання


Жуковська В. Вступ до корпусної лінгвістики: навчальний посібник / В. Жуковська – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2013. – 142 с.

Загальноєвропейські рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання. – К.: Ленвіт, 2003. – 261 с.

Концепція державної цільової національно-культурної науково-технічної програми розвитку національної словникової бази України на 2008 – 2015 роки. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ulif.org.ua/sites/default/files/PROJECT.pdf.

Коцюк Л. Використання корпусів текстів у процесі укладання словників / Л. Коцюк // Лексикографічний бюлетень. Випуск 13. – Київ, 2006. – С. 15 – 19.

Кричевский В. Профессиональная деятельность директора общеобразовательной школы как объект междисциплинарного исследования. Автореф. дис… д-ра пед. наук. – СПб., 1993. – 65 с.

Рудіна М. Сучасні аспекти формування іншомовної комунікативної компетентності та навичок перекладу у студентів-філологів / М. Рудіна // Фаховий та художній переклад: теорія, методологія, практика: Мат. ІХ Міжнар. наук-практ. конф. (Київ, 15-16 квітня 2016 р.), – К.: Аграр Медіа Груп, 2016. – С. 335 – 340.

Семеног О. Словник у професійній діяльності: ціннісні орієнтири / О. Семеног // Зб. наук. праць ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційно-комунікаційні технології в сучасній освіті: досвід, проблеми, перспективи» (12 – 14 листопада 2012 р.), Львівський державний університет безпеки життєдіяльності. – Львів. – С. 271 – 274.

Укладання термінологічних словників: концептуальність реєстрових слів-термінів, дискурс словникової статті та напрямки майбутніх досліджень / І. О. Голубовська, В. Я. Жалай,

Н. М. Биховець, Т. Г. Линник, А. Ф. Пархоменко, І. І. Рахманова,

Л. М. Рубашова // Лінгвістика ХХІ століття: нові дослідження і перспективи. – К.: Логос, 2012. – С. 3 – 20.

Чарнецкі К. Психологія професійного розвитку особистості: Автореф. дис. докт. псих. наук /19.00.07. – К, 1999. – 48 с.

Широков В. Феноменологія лексикографічних систем / В. Широков. – К. : Наукова думка, 2004. – 328 с.

Atkins B.T.C. Tools for Computer-Aided Corpus Lexicography: the Hector Project // Acta Linguistica Hungarica 41 (1 – 4), 1993. – P. 5-71.

Hartman R.R.K. On Theory and practice // Lexicography: Principle and Practice. – London – New York: Academic Press, 1983. – P. 3 – 11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована