АКТУАЛІЗАЦІЯ КОНЦЕПТУ СОН У ФРАЗЕОЛОГІЗМАХ АНТИЧНОГО ПОХОДЖЕННЯ: ЛІНГВОКУЛЬТУРОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Рената ЛУКАНИНЕЦЬ

Анотація


Стаття присвячена опису та аналізу фразеологічних одиниць античного походження на позначення поняття сну: влада Ночі, бути в обіймах Морфея, жрець Морфея, влада Гіпноса, сон Ендіміона, сонне царство, сова Мінерви вилітає ночами (опівночі, в сутінках). Досліджено джерела утворення таких фразем, їх міфологічне підґрунтя. Зібраний та проаналізований матеріал дає змогу стверджувати, що фразеологізми античного походження набули етнонаціональних рис та адаптувалися до сучасної мовної картини світу українців.


Ключові слова


мовна картина світу; лінгвокультурологія; концепт; міф; міфологія; фразеологізм.

Посилання


Багнюк А. Символи українства. Художньо-інформаційний довідник. – Тернопіль: Новий колір, 2008. – 828 с.

Білоноженко В. М. та ін. Словник фразеологізмів української мови / відпов. ред. Винник В. О. – К.: Наукова думка, 2003. – 788 с.

Вишня Остап. Вишневі усмішки. Заборонені твори / Упоряд., перед. та прим. С. А. Гальченка. – Харків: Книжковий клуб «Клуб сімейного дозвілля», 2010. – 350 с.

Воробьёва О. П. Концептология в Украине: обзор проблематики / О. П. Воробьёва // Лингвоконцептология: перспективные направления: монография / авт. кол.: А. Э. Левицкий, С. И. Потапенко, О. П. Воробьева и др.; под. ред. А. Э. Левицкого, С. И. Потапенко, И. В. Недайновой. – Луганск : Изд-во ГУ «ЛНУ имени Тараса Шевченко», 2013. – 624 с.

Горлова О. В. Феномен сновидіння в художньому творі / О. В. Горлова // Література в контексті культури. – 2009. – Вип. 19. – С. 74–79.

Енциклопедичний словник символів культури України / за заг. ред. В. П. Коцура, О. І. Потапенка, В. В. Куйбіди. – 5-е вид. – Корсунь-Шевченківський: ФОП Гавришенко В. М., 2015. – 912 с.

Здоровенко В. Логічний статус віртуального універсуму в міфах та філософії Древньої Греції // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Вип. 563–564. Філософія. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2011. – С. 69–78.

Іващенко І. А. Діалектика творчості: від «нездійсненного ідеалу» до «трагічної втрати» / І. А. Іващенко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2011. – № 2. – С. 59–62.

Карасик В. И. Языковый круг: личность, концепты, дискурс / Владимир Ильич Карасик. – Волгоград: Перемена, 2002. – 477 с.

Ковшова М. Л. Лингвокультурологический метод во фразеологии: Коды культуры. Изд. 2-е. - М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2013. – 456 с.

Леся Українка Зібрання творів у дванадцяти томах / Леся Українка; гол. ред. Є. С. Шабліовський. – Т. 1: Поезії. – К.: Наукова думка, 1975. – 448 с.

Лисенкова В. В. До питання імперативності філософського способу життя / В. В. Лисенкова // Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Філософія, філософія права, політологія, соціологія. – 2015. – № 1. – С. 5–12.

Лосев А. Ф. Диалектика мифа / А. Ф. Лосев. – М.: Мысль, 2001. — 561 с.

Менар Р. Мифы в искусстве старом и новом / Рене Менар [послесл. А. Н. Грешных]. – Москва: Гелеос, 2007. – 368 с.

Мифы народов мира. Энциклопедия. Электронное

издание / Гл. ред. С. А. Токарев. – М., 2008. – 1147 с.

Міфи Давньої Греції: Твори давньогрецьких авторів: Навч. посіб.: У 2 кн. / Упоряд., передм. і комент. Чічановського А. А. – К.: Грамота, 2004. – Кн. 1. – 608 с.

Рутківський В. Джури козака Швайки: Історична трилогія для дітей. Кн. 1 / В. Рутківський. – К.: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2011. – 365 с.

Сырица Г. С. Концепт СОН/SEN в русской и польской лингвокультурах (на материале паремий) // Беларуска-руска-польскае супастаўляльнае мовазнаўства, літаратуразнаўства, культуралогія: зборнік навуковых артыкулаў. – Віцебск: ВДУ імя П. М. Машэрава, 2013. – С. 181–183.

Словник античної міфології / Уклад. І. Я. Козовик, О. Д. Пономарів. – 2-ге вид. – К.: Наук. думка, 1989. – 240 с.

Словник української мови: В 11 т. – К.: Наук. думка,

– Т. 9. – 918 с.

Телия В. Н. Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. – М.: Школа «Языки русской культуры», 1996. – 288 с.

Тютюнник Г. Вир / Григорій Тютюнник. – Харків: Фоліо, 2012. – 543 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Цей твір ліцензовано за ліцензією Creative Commons Із зазначенням авторства - Некомерційна - Без похідних творів 3.0 Неадаптована