МОДЕЛЬ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО СТВОРЕННЯ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СЕРЕДОВИЩА ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

T. Осадченко

Анотація


У статті обґрунтовуємо модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи у вигляді умовно розмежованих блоків, елементи яких забезпечують послідовність, взаємозалежність та комплексність досліджуваного процесу, а також можливість практичного конструювання і експериментальної перевірки.

Мета статті – теоретично обґрунтувати модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи.

Під час дослідження були використані такі методи: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення наукової літератури з проблеми дослідження з метою з’ясування стану її наукової розробленості, визначення термінологічного апарату дослідження; моделювання для розробки моделі підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи.

Теоретично обґрунтовано модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи, яка складається із трьох блоків: теоретико-методологічного, до його складу включено: мету діяльності та завдання, що її конкретизують; методологічні підходи та принципи успішної реалізації модельованого процесу; змістово-процесуального, який передбачає визначення етапів підготовки, ресурсу її забезпечення, форм та методів реалізації модельованого процесу; діагностувально-результативного, який відтворює структурні складові моделі, які надають можливість цілісно дослідити ефективність модельованого процесу підготовки майбутнього педагога, за допомогою визначеного та охарактеризованого результату досліджуваного аспекту підготовки та його діагностичного інструментарію дослідження. Обґрунтовано сутність поняття «модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи» – це цілісний образ досліджуваного процесу, що відтворює взаємопов’язані структурні компоненти підготовки, розробка яких дозволяє виокремити її внутрішню структуру, основу діагностування результату, систему чинників (педагогічних умов), що впливають на нього, процесуальне та ресурсне забезпечення удосконалення модельованого процесу.


Ключові слова


змістово-процесуальний блок; діагностувально-результативний блок; модель; моделювання; підготовка майбутнього вчителя; модель підготовки майбутнього вчителя до створення здоров’язбережувального середовища початкової школи; теоретико-методологічний блок

Посилання


Бондарчук, О. І.(2008). Критерії і показники якості навчальної діяльності. Енциклопедія освіти. Київ: Юрінком Інтер, 434–435.

Гончаренко, С. У. (2011). Український педагогічний енциклопедичний словник. Рівне: Волинські обереги.

Дубасенюк О. А. (2008). Концептуальні моделі педагогічної освіти: наукові пошуки та здобутки : монографія. Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 8–29.

Загвязинский В. И. (2008). Исследовательская деятельность педагога : учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений Москва: Издательски центр «Академия».

Ковалева Р. Е. (2014). Технология подготовки будущих учителей к здоровьеориентированной деятельности на основе модульного подхода : автореф. дис. на соиск. ученой степени канд. пед. наук. Тирасполь.

Мануйлов Ю. С. (2002). Средовой подход в воспитании. Новгород: Изд. Волго-Вятской акад. гос. службы.

Ярошинська О. О. (2014). Інститут кураторства: проектування діяльності. Умань: ФОП Жовтий О. О.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х