ПРО ПІДГОТОВКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ СПЕЦІАЛІСТІВ-ФІНАНСИСТІВ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СУЧАСНОГО РИНКУ ПРА

В. Ковальчук, H. Ковальчук

Анотація


У статті досліджуються вимоги сучасного ринку праці до професійної підготовки фінансистів, сутність і структура професійної спрямованості особистості,  розкриваються мета і принципи професійної підготовки.

Розглядається сутність поняття “професіоналізм” як результат організаційної і цілеспрямованої професійної діяльності та основні напрямки професіоналізації.

Наслідком професійного зростання особистості майбутнього фахівця та розвитку його професійних здібностей є фахова компетентність, яку набуває студент під час навчання у ВНЗ.

Визначається необхідність підготовки конкурентоспроможних та компетентних фахівців; розглядається класифікаційна структура професійних компетенцій фахівця.

Професійна компетентність є мірою і головним критерієм професійної підготовленості та здатності суб'єкта праці виконувати завдання й обов'язки відповідно до посади, яку він займає.

Розглядається компетентнісний підхід як один із пріоритетних напрямів модернізації освіти в Україні, який набуває важливого значення, оскільки переводить процес накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок у площину формування й розвитку в студентів здатності практично діяти та творчо застосовувати в різних ситуаціях набуті знання та досвід.

В статті проаналізовано сутність та зміст професійної компетентності та розглянуті різні підходи до класифікації компетенцій. Також у статті розкриваються поняття і структура «ключових компетенцій». Характеризуються групи ключових компетенцій: загальнонаукові, інструментальні, соціально-особистісні і загальнокультурні.

Доводиться, що формування професійної компетентності студентів здійснюється через зміст професійної освіти, у процесі опанування дисциплін, розподілених за різними циклами підготовки, окреслюються загальні тенденції становлення особистості студента-фінансиста як майбутнього фахівця.

Досліджуються освітньо-кваліфікаційні характеристики майбутніх фахівців та їх значення для формування ОПП і розробки  дисциплін відповідно до навчальних планів ВНЗ. Охарактеризовано рівні професійної діяльності відповідно до класифікатора професій та відповідність освітньо-професійних програм підготовці різних рівнів спеціалістів.  Автори дійшли висновку про необхідність моделювання професійних умінь майбутнього фахівця, які є складовою цілісного педагогічного процесу у ВНЗ

Ключові слова


конкурентоспроможні фахівці; професійна підготовка фінансистів; професійні компетентності; сучасний ринок праці; якість підготовки кадрів

Посилання


Головань Микола. (2012). Формування професійної компетентності майбутніх фахівців фінансового профілю в умовах європейської кредитно-трансферної системи. Statti online. Вісник наукових статей. Взято з http://www.stattionline.org.ua/pedagog/106/18949-formuvannya-profesijno%D1%97-kompetentnosti-majbutnix-faxivciv-finansovogo-profilyu-v-umovax-yevropejsko%D1%97-kreditno-transferno%D1%97-sistemi.html

Курлянд З. Н. (Ред.). (2012). Теорія і методика професійної освіти. Київ. Взято з https://pidruchniki.com/1580011955052/pedagogika/formuvannya_ profesiynoyi_kompetentnosti_osobistosti_maybutnogo_fahivtsya_profesiynih_navchalno-vihovnih

Максимова Л. П. (2015). Організаційно-педагогічні засади забезпечення якості професійної підготовки майбутніх економістів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. (Автореф. дис. канд. пед. наук). Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, Дніпропетровськ.

Михасюк К.В. (2016) Формування професійної компетентності майбутніх бухгалтерів у процесі навчально-виробничої практики в коледжах економічного профілю. (Дис. канд. пед. наук). Рівненський державний гуманітарний університет, Рівне.

Пелипчук С. М., Жиряда І. К. (2013). Формування професійної компетенції майбутніх економістів. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки), 2(2), 171-177.

Подоляк Л. Г., Юрченко В. І. (2008). Професійне становлення особистості студента як майбутнього фахівця з вищою освітою. Психологія вищої школи, (2-е вид.), (с. 402-429). Київ.

Самарук Н. М. (2011). Формування професійної компетентності майбутніх економістів. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України, (2). Взято з http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_2_12

Троценко Р. (2016). Формування професійної компетентності майбутніх фінансистів. Педагогічні науки, (65), 135-140.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х