ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА СУЧСНОЇ ОСВІТИ

М. А. Желуденко, А. Сабітова

Анотація


Стаття присвячена змішаному навчанню як оптимальній формі сучасної освіти, основою модернізації та водночас перспективним вектором розвитку якої є застосування інформаційно-комунікативних технологій.

У статті розглядаються можливості застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов з метою підвищення якості освіти шляхом раціонального планування навантаження, підбору відповідного навчального матеріалу та відповідного контролю набутих знань; досліджується досвід впровадження електронного навчання, його переваги та недоліки; аналізуються особливості використання електронних засобів навчання під час аудиторного заняття та як засобу індивідуальної самостійної роботи; визначаються особливості та необхідні умови застосування змішаного навчання; уточнюється визначення термінів «електронне навчання», «змішане навчання» та «дистанційне навчання», а також визначаються термінологічні варіанти для дефініції поняття змішане навчання; окреслюється коло проблем при розробці моделей змішаного навчання; розкриваються основні характеристики змішаного навчання (гнучкість, мобільність, доступність).

Автори розглядають погляди сучасних фахівців щодо застосування інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, а також наводять власні приклади впровадження змішаного навчання у навчальному процесі; розкривають практичний аспект використання інформаційного інтернет-ресурсу «Німецька хвиля» у рамках викладання німецької мови як другої іноземної у Національному авіаційному університеті; наголошують на ролі викладача як індивідуального консультанта у процесі набуття знань шляхом застосування елементів змішаного навчання. Крім того, автори окреслюють подальші напрямки розвитку та впровадження змішаного та електронного навчання, зауважують на необхідності розробки навчально-методичних комплексів та оновлення навчальних програм з елементами змішаного навчання.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; електронне навчання; дистанційне навчання; інформаційний ресурс; навчання та викладання іноземних мов; мультимедійні засоби; змішане навчання; інтернет-ресурси.

Посилання


Ерошкин С. Ю. Перспективы социально-экономического и инновационно-технологического развития государства. / C. Ю. Ерошин // Ценности и интересы современного общества: мат-лы междунар. науч.-практ. конф.: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики. М., 2014. – С. 145-149.

Желнова Е. В. 8 этапов смешанного обучения (обзор статьи «Missed Steps» Дарлин Пейнтер // Training & Development). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.obs.ru/ interest/publ/?thread=57.

Зенина Л. В., Каменева Н. А. Обучение студентов деловой переписке на английском языке / Л. В. Зенина, Н. А. Каменева // Открытое образование. – 2013. – № 6. – С. 76-79.

Каменева Н. А. Использование компьютерного перевода как средства межкультурной коммуникации при обучении иностранным языкам / Н. А. Каменева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2014. – № 4. – Ч. 1. – С. 99-102.

Малінко О. Г. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у ВНЗ світу. / О. Г. Малінко, З. А. Циганок // Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі : зб. матеріалів Міжнар. міжвуз. наук.-метод. конф., 5 жовт. 2010 р. : ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 90-95.

Никитина М. С. Модель смешанного обучения в системе высшего образования [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rae.ru/forum2012/10/3052

Поляков О. Г. Об иностранном языке как учебном предмете и дисциплине в школе и вузе, языковых специальностях и науках о языке и его преподавании / О. Г. Поляков // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 1. – С. 18-21.

Лозовицький Д. Про суть технології змішаного навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://aphd.ua/pro-sut-tekhnolohi-zmishanoho--navchannia-/

Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / С. С. Олексійович. - Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 536 с.

Akkoyunlu, B. & Soylu, M.Y. A Study on Students’ Views About Blended Learning Environment. Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology, Ankara, Turkey. – 2006. – 221 р.

Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1st European Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece, p. 1-6.

Purnima V. Blended Learning Models [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.learningcircuits. org/2002/aug2002/valiathan.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х