ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ ЯК ОПТИМАЛЬНА ТА ЕФЕКТИВНА ФОРМА СУЧСНОЇ ОСВІТИ

М. А. Желуденко

Анотація


Стаття присвячена змішаному навчанню як оптимальній формі сучасної освіти, основою модернізації та водночас перспективним вектором розвитку якої є застосування інформаційно-комунікативних технологій.

У статті розглядаються можливості застосування сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у процесі вивчення іноземних мов з метою підвищення якості освіти шляхом раціонального планування навантаження, підбору відповідного навчального матеріалу та відповідного контролю набутих знань; досліджується досвід впровадження електронного навчання, його переваги та недоліки; аналізуються особливості використання електронних засобів навчання під час аудиторного заняття та як засобу індивідуальної самостійної роботи; визначаються особливості та необхідні умови застосування змішаного навчання; уточнюється визначення термінів «електронне навчання», «змішане навчання» та «дистанційне навчання», а також визначаються термінологічні варіанти для дефініції поняття змішане навчання; окреслюється коло проблем при розробці моделей змішаного навчання; розкриваються основні характеристики змішаного навчання (гнучкість, мобільність, доступність).

Автори розглядають погляди сучасних фахівців щодо застосування інформаційних технологій у навчанні іноземних мов, а також наводять власні приклади впровадження змішаного навчання у навчальному процесі; розкривають практичний аспект використання інформаційного інтернет-ресурсу «Німецька хвиля» у рамках викладання німецької мови як другої іноземної у Національному авіаційному університеті; наголошують на ролі викладача як індивідуального консультанта у процесі набуття знань шляхом застосування елементів змішаного навчання. Крім того, автори окреслюють подальші напрямки розвитку та впровадження змішаного та електронного навчання, зауважують на необхідності розробки навчально-методичних комплексів та оновлення навчальних програм з елементами змішаного навчання.


Ключові слова


інформаційно-комунікаційні технології; електронне навчання; дистанційне навчання; інформаційний ресурс; навчання та викладання іноземних мов; мультимедійні засоби; змішане навчання; інтернет-ресурси.

Посилання


Ерошкин С. Ю. Перспективы социально-экономического и инновационно-технологического развития государства. / C. Ю. Ерошин // Ценности и интересы современного общества: мат-лы междунар. науч.-практ. конф.: Московский гос. ун-т экономики, статистики и информатики. М., 2014. – С. 145-149.

Желнова Е. В. 8 этапов смешанного обучения (обзор статьи «Missed Steps» Дарлин Пейнтер // Training & Development). [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.obs.ru/ interest/publ/?thread=57.

Зенина Л. В., Каменева Н. А. Обучение студентов деловой переписке на английском языке / Л. В. Зенина, Н. А. Каменева // Открытое образование. – 2013. – № 6. – С. 76-79.

Каменева Н. А. Использование компьютерного перевода как средства межкультурной коммуникации при обучении иностранным языкам / Н. А. Каменева // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов: Грамота. – 2014. – № 4. – Ч. 1. – С. 99-102.

Малінко О. Г. Сучасні підходи до вивчення іноземної мови у ВНЗ світу. / О. Г. Малінко, З. А. Циганок // Сучасні концепції та тенденції навчання іноземної мови у глобальному світі : зб. матеріалів Міжнар. міжвуз. наук.-метод. конф., 5 жовт. 2010 р. : ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана». – Київ : КНЕУ, 2010. – С. 90-95.

Никитина М. С. Модель смешанного обучения в системе высшего образования [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://www.rae.ru/forum2012/10/3052

Поляков О. Г. Об иностранном языке как учебном предмете и дисциплине в школе и вузе, языковых специальностях и науках о языке и его преподавании / О. Г. Поляков // Иностранные языки в школе. – 2009. – № 1. – С. 18-21.

Лозовицький Д. Про суть технології змішаного навчання [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://aphd.ua/pro-sut-tekhnolohi-zmishanoho--navchannia-/

Семеріков С. О. Теоретико-методичні основи фундаменталізації навчання інформатичних дисциплін у вищих навчальних закладах : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 – теорія та методика навчання (інформатика) / С. С. Олексійович. - Національний педагогічний ун-т ім. М. П. Драгоманова. – К., 2009. – 536 с.

Akkoyunlu, B. & Soylu, M.Y. A Study on Students’ Views About Blended Learning Environment. Hacettepe University, Faculty of Education, Department of Computer Education and Instructional Technology, Ankara, Turkey. – 2006. – 221 р.

Moebs, S. & Weibelzahl, S. (2006). Towards a good mix in blended learning for small and medium sized enterprises – Outline of a Delphi Study. Proceedings of the Workshop on Blended Learning and SMEs held in conjuction with the 1st European Conference on Technology Enhancing Learning Crete, Greece, p. 1-6.

Purnima V. Blended Learning Models [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.learningcircuits. org/2002/aug2002/valiathan.html.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х