ВИЗНАЧЕННЯ РІВНІВ РЕФЛЕКСИВНОСТІ ТА ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТІВ ПЕРШОГО КУРСУ ВНЗ ПІД ЧАС СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ З ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ

В. Г. Фотинюк

Анотація


У статті відображаються результати дослідження рівнів рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу ВНЗ під час семестрового контролю. Завдання даного дослідження полягало у вивчені літературних джерел та проведені анкетування для визначення рефлексивності та тестування фізичної підготовленості студентів першого курсу, а також аналіз результатів проведеного дослідження. Встановлено, що рівні рефлексивності у 79, 88 % та фізичної підготовленості у більше 77,50 % студентів першого курсу мають низький рівень. Отримані результати анкетування та тестування підтверджують низький рівень рефлексивності та фізичної підготовленості студентів першого курсу у повній мірі який не відповідає вимогам, що ставляться до сучасного фахівця.


Ключові слова


студенти; анкетування; тестування; рефлексивність; фізична підготовленість

Посилання


Ананьев Б. Г. Человек как предмет познания. – М., Харьков, Минск, СПб.: Питер, 2001. – 288 с.

Державні тести і нормативи оцінки фізичної підготовленості населення України / За ред.

М. Д. Зубалія. – 2-е вид., переробл. доп. – Київ, 1997. – 36 с.

Карпов А. В. Психология профессиональной деятельности // Психология труда : учеб. для студ. высш. учеб. заведений / А. В. Карпова. – М.: Изд-во ВЛАДОС-ПРЕСС, – 2003. – С. 51 – 111.

Карпов А. В. Психология рефлексивных механизмов деятельности / А. В. Карпов. – М.:

ИП РАН, 2004. – 421 с.

Карпов А. В. Рефлексивность как психическое свойство и методика ее диагностики // Психологический журнал. – 2003.– Т. 24.– № 5.– С. 45 – 57.

Навчальна програма. навчальної дисципліни «Фізичне виховання» (за кредитно-модульною системою) Індекс Н№ і-№ н/11-№ з/п СМЯ НАУ НП 12.01.12-01-2016. – 12 с.

Степанов, С. Ю. Психология рефлексии: проблемы и исследования / С.Ю. Степанов,

И.Н. Семенов // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 31 – 40.

Трифонова, И. С. Формирование профессионально-ценностного самоотношения как средство воспитания ценностного отношения к детям у будущих учителей : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 / Трифонова И. С. – Екатеринбург, 2002. – 242 с.

Фотинюк В. Г. Формування психофізичного потенціалу професійного розвитку студента /

В. Г. Фотинюк // Актуальні проблеми вищої професійної освіти України : Всеукраїнська наук.-практ. конф., 22 – 23 березня 2012 р.: тези доп. – К., 2012. – С. 64 – 65.

Фотинюк В. Г. Психофізичні особливості структури психофізичного потенціалу професійного розвитку студентів авіаційної галузі / В. Г Фотинюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ – Вінниця : 2012. – № 31 – С. 484 – 490.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х