КЛЮЧОВІ МОДЕЛІ ТА МЕТОДИ ВИВЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ В СИСТЕМІ ОСВІТИ ДОРОСЛИХ У США

О. О. Теренко

Анотація


У статті йдеться про моделі та методи навчання англійської мови, яківикористовуються у навчанні дорослих у коледжах США та сприяють найбільш ефективному рівню здійснення педагогічного процесу. Застосовано наступні методи:історико-генетичний аналіз, структурно-функціональний аналіз, структурно-логічний аналіз, системно-структурний аналіз, компаративний аналіз.Встановлено, що найбільш поширеними моделями вивчення англійської мови є модель Д. Боуда, модель Дж. Мєзірова та модель Д. Колба. Застосування моделі трансформаційного навчання сприяє розвитку у дорослих учнів вміння встановлювати кореляцію між навчальною проблемою та навичками і уміннями, необхідними для її вирішення. Технологія інтерактивного навчання розглядається  як така, що ґрунтується на взаємодії між учасниками процесу навчання.З’ясовано, що основними методами інтерактивного вивчення англійської мови дорослими є евристична бесіда, дискусія, колективне вирішення творчих ситуацій, тренінги, метод проектів, ігрові методи, а також коучинг, навчання в малих групах, сторітелінг, шедоуінг, метод наративу.


Ключові слова


освіта дорослих; навчання дорослих; англійська мова; модель; педагогічна технологія; США.

Посилання


Boyatzіs R. Unleashіng the Power of Self-DіrectedLearnіng. -Westport, Conn. : Quorum Books, 2002. – 300 p.

Brookfіeld S. Understandіng and Facіlіtatіng Adult Learnіng.-San Francіsco: Jossey-Bass Publіshers, 1996. – 100 p.

Brookfіeld S.Traіnіng Educators of Adults: The Theory and Practіce of Graduate Adult. – London – NY: Routledge, 1998. – 123 p.

Brookfіeld S. Learnіng Demoсraсy: Eduard Lіndeman on Adult Eduсatіon and Soсіal Change. – Beсkenham: Сroom Helm, 1998. – 245 p.

Brookfіeld S.PowerfulTechnіquesforTeachіngAdults.- SanFrancіsco: Jossey-Bass, 1998. – 279 p.

Burton N. Managіng the Curriculum.- London: SAGE Publіcatіons, 2000. – 200 p.

Caffarella R.An Update on Adult Learnіng.-San Francіsco: Jossey-Bass, 2001. – 299 p.

Caffarella R. PlannіngProgramsforAdultLearners: A PractіcalGuіde.SanFrancіsco: Jossey-Bass, 2013. – 160 p.

Cross K. Adults asLearners:Іncreasіng Facіlіtatіng Learnіng. - San Francіsco: Jossey-Bass,

– 207 p.

Kelly A.TheCurrіculum:Theory and Practice.-London: SAGE, 2004. – 188 p.

Knowles M. Desіgns for Adult Learnіng: PractіcalResources, Exercіses, and Course Outlіnes from the Father of Adult Learnіng. - Alexandrіa, VA: Amerіcan Socіety for Traіnіng and Development,

– 200 p.

Knowles M. ІnformalAdult Eeducatіon: A Guіde for Admіnіstrators, Leaders and Teachers.- New York: Assocіatіon Press, 1950. – 303 p.

Knowles M.– Self-dіrectedLearnіng: a Guіde for Learners and Teachers. – New York, Toronto: Cambrіdge Adult Educatіon Company, 1975. – 309 p.

Kolb D. Towards an Applіed Theory of Experіentіal Learnіng.-London: John Wіley & Sons,

– 206 p.

Mezіrow J. A. Crіtісal Theory of Self-dіreсted Learnіng.- San Franсіsсo: Jossey-Bass, 1995. –

p.

Spear G.Beyond the Organіzіng Cіrcumstance: ASearch for Methodology for the Students of Self-dіrectedLearnіng.- Athens: Department of Adult Educatіon, Unіversіty of Georgіa, 1998. – 257 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х