ДИНАМІКА ЧИННИКІВ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СПЕЦІАЛІСТІВ В СФЕРІ ІТ-ТЕХНОЛОГІЙ

В. В. Ситник

Анотація


У статті подано результати емпіричного дослідження 72 осіб, які навчаються та працюють у сфері інформаційних технологій. Двадцять шість осіб – це працівники ІТ-компанії з досвідом роботи від трьох до восьми років, 46 осіб – студенти старших курсів факультету комп’ютерних наук Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Гендерний склад респондентів був приблизно однаковим – 35 жінок, 37 чоловіків. Досліджено такі чинники професійної успішності спеціалістів: соціально-психологічний, когнітивний (рівень креативності, каузометрія), мотива-ційний (соціально-психологічні настанови) та емоційний (рівень тривожності та подолання стресу). Було виявлено достовірні розбіжності рівня тривожності, сприйняття клімату колективу, креативності залежно від статусу професіонала.


Ключові слова


-спеціалісти; професія; креативність; тривожність; часова перспектива; мотивація.

Посилання


Зеер Э. Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э. Ф. Зеер. – 2-е изд., перераб., доп.– М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 336 с.

Гвоздева В. А. Введение в специальность программиста / В. А. Гвоздева. – М.:

ИД «Форум»-Инфра-М, 2007. – 208 с.

Курзаева Л. В. Структурно-функциональная модель развития конкурентноспособности будущего ІТ-специалиста в процессе профессиональной подготовки в ВУЗе: организационно-управленческий аспект / Л. В. Курзаева. Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 6. http://www.science-education.ru/ru/article/view?id=7424

Лызь Н. А. Особенности структуры субъектных качеств будущих специалистов IT-сферы /

Н. А. Лызь. // Известия Южного федерального университета. Технические науки. – 2012. – № 10,

Том 135. – С. 231 – 236.

Литвинов В. В. Опыт взаимодейсвтия университетов и промышленности в сфере трансфера ІТ-технологий в западной Европе / В. В. Литвинов, В. С. Харченко // Математичні машини і систе-

ми. – 2015. – № 1. – С. 111-123.

Тихонова Н. Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях. – 2006. Т. 7. № 3. С. 11 – 26

Новиков А. М. Методология научного исследования / А. М. Новиков, Д. А. Новиков. – Москва: Либроком, 2007. – 280 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua