ПРОЕКТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ

Т. Т. Сілакова

Анотація


Статтю присвячено питанням організації проектної діяльності студентів вищого навчального закладу. Метод проектів представлений як спосіб реалізації завдань компетентнісно-орієнтованої освіти, спрямований не на інтеграцію фактичних знань, а на їх застосування і придбання нових. У статті висвітлено основні моменти, пов’язані з використанням методу проектів в методиці викладання інформатики.


Ключові слова


інноваційні підходи в освіті; інновація; інформаційні технології; метод проектів; освіта

Посилання


Knoll M. 300 Jahre lernen am Projekt. Zur Revision unseres Geschichtsbildes / M. Knoll // Pedagogik. – 1993. – № 7–8. – Р. 58–63.

Килпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в педагогическом процессе /

В. Х. Кильпатрик ; [пер. с англ. Е. Н. Янжул]. – Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925. – 43 с.

Новіков А. М. Методологія / А. М. Новіков, Д. А. Новіков – М. : Синтег, 2007. – С. 668

Галустов Р. А., Зубов Н.И. Творческие проекты студентов ТЭФ. Под ред. Р.А. Галустова. - Брянск: Издательство БГПУ, НМЦ «Технология», 1999. – 152 с.

Мелашенко К. М. Технологія проектного навчання. – Завуч, №13 (271). – Травень, 2006. –

С. 12–14.

Полат Є. С. Метод проектов на уроках иностранного языка // Иностранные языки в школе. – 2000. – № 3. – С. 3–9.

Зимняя И. А., Сахарова Т.Е. Проектная методика обучения английскому языку // Иностранные языки в школе. – 1991. – № 3. – С. 9–12.

Подобєдова Т. Ю. Підготовка майбутніх вчителів гуманітарного профілю до педагогічного проектування: Автореф. дис. канд. пед. наук:13.00.04 / Луганський національний педагогічний ун-т ім. Тараса Шевченка. - Луганськ, 2005. – 20 с.

Гузеев В. В. Метод проектов как развитие блока уроков / Гузеев В.В. // Образовательная технология: от приема до философии. – М. : Сентябрь, 1996. – С. 79–86.

Освітні технології : [навчально методичний посібник / О. М. Пехота, А. З. Кіктенко,

О. М. Любарська та ін.; за заг. ред. О. М. Пєхоти]. – К. : А.С.К., 2004. – 256 с.

Довбенко Т. Метод проектів в історії шкільництва / Т. Довбенко // Шлях освіти. – 2005. – №2. – С. 47–52.

Балабанова О. И. Метод проектов при формировании технологической мобильности студентов техникумов // Современные проблемы науки и образования. – 2012. – № 1.

Зеленцова Т. В. Метод проектов как активная технология в преподавании психологии // Личность, семья и общество: вопросы педагогики и психологии: сб. ст. по матер. XII междунар. науч.-практ. конф. Часть II. – Новосибирск: СибАК, 2012.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х