ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ В УМОВАХ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ: РЕФЛЕКСИВНА ПАРАДИГМА

Н. Г. Сєнчина

Анотація


Статтю присвячено виявленню сутності професійної підготовки учителів гуманітарних спеціальностей в умовах післядипломної освіти до здійснення рефлексивної діяльності. У результаті ретроспективного аналізу цілей і завдань вітчизняної післядипломної педагогічної освіти доведено зміщення освітніх акцентів з когнітивного на особистісний, обґрунтовано необхідність реалізації в освітньому процесі рефлексивного підходу. Розкрито основні парадигмальні характеристики сучасної післядипломної педагогічної освіти (домінування у змісті освіти ціннісних, змістотвірних компонентів; розгляд професіоналізму педагога з позиції рефлексії; опора на емпіричний професійний і соціальний досвід суб’єктів навчання). Педагогічна рефлексія розглядається як складний психологічний феномен, що виявляється в здатності педагога займати аналітичну позицію відносно своєї діяльності. Доведено, що ефективний розвиток професійної педагогічної рефлексії в післядипломній освіті можливий за умови використання в практиці рефлексивних механізмів діяльності, представлених у вигляді рефлексивних методик, що проектуються на основі рефлексивного дидактичного методу. Рефлексивні методики в післядипломній освіті забезпечують оптимальний рівень професійно-предметного й особистісного розвитку. Значна частина рефлексивних методик реалізується в групових формах роботи, найбільш високу результативність забезпечують рефлексивні практикуми.


Ключові слова


педагогічна рефлексія; післядипломна педагогічна освіта; рефлексивний дидактичний метод; рефлексивний практикум; учитель гуманітарних спеціальностей.

Посилання


Вульфов Б.З. Педагогика рефлексии. Взгляд на профессиональную подготовку учителя / Вульфов Б.З., Харькин В.Н. – М. : Просвещение, 1995. – 111 с.

Зязюн І.А. Педагогічна майстерність : підручник (2-е вид., допов. і переробл.) / І.А. Зязюн, Л.В. Крамущенко, І.Ф. Кривонос. – К. : Вища школа, 2004. – 422 с.

Кузьмина Н.В. Профессионализм личности преподавателя и мастера производственного обучения / Н.В. Кузьмина. – М. : Просвещение, 1990. – 119 с.

Метаева В.А. Развитие профессиональной рефлексии в последипломном образовании: методология, теория, практика : дис. … док. пед. наук : 13.00.08 – теория и методика профессионального образования / В.А. Метаева; ГОУ ВНО «Росс. гос. проф.-пед. ун-т». – Екатеринбург, 2006. – 357 с.

Падерно В.В. Формування професійної ідентичності в майбутніх учителів гуманітарних дисциплін : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти / В.В. Падерно; Миколаївськ. нац. ун-т ім. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв, 2017. – 237 с.

Примакова В.В. Розвиток післядипломної освіти вчителів початкових класів в Україні

(1948 – 2012 рр.) : дис. … док. пед. наук : 13.00.01 – загальна педагогіка та історія педагогіки / В.В. Примакова; КВНЗ «Херсонська академія неперервної освіти». – Херсон, 2016. – 487 с.

Семенов И.Н. Психология рефлексии: проблемы исследования / Семенов И.Н., Степанов С.Ю. // Вопросы психологии. – 1985. – № 3. – С. 31-41.

Стеценко И.А. Педагогическая рефлексия: теория и технология развития : дис. … док. пед. наук: 13.00.01 – Общая педагогика, история педагогики и образования / И.А. Стеценко; ГУ ВПО «Таганроск. гос. пед. ин-т» – Таганрог, 2006. – 381 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х