ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ

М. І. Радченко

Анотація


У статті розглядається проблема формування інноваційної компетентності майбутніх соціальних працівників. На основі аналізу наукової літератури досліджується структура  та виділяються компоненти інноваційної компетентності студентів вищих навчальних закладів. Уточнюються поняття «компетенція» і «компетентність». Висвітлюються різні підходи до визначення поняття «інноваційна компетентність майбутнього фахівця». Пропонуються такі шляхи формування інноваційної компетентності студентів, як використання в навчальному процесі  інтерактивних технологій, рольових ігор та методу проектів. Наводяться структура навчальної гри та план створення проекту інноваційного навчального закладу. Підкреслюється важливість використання в процесі підготовки фахівців таких педагогічних технологій, що спрямовані на формування інформативного, діяльнісного та  особистісно-мотиваційного компонентів інноваційної компетентностіі.


Ключові слова


інноваційність; інноваційні компетенції; інноваційна компетентність; функціональний; особистісний; культурологічний; віртуальний підходи; інтерактивне навчання; рольові ігри та метод проектів

Посилання


Артамонова Е. И. Путь к культуре мира и здоровому обществу через образование и науку // Педагогическое образование и наука. – М.: 2010. – N8. – С. 8–16.

Артамонова Е. М. Формирование инновационной кормпетентности педагога в процессе обучения в вузе // Педагогическое образование и наука. – М.: 2013. – № 5. – C. 17–26.

Вісник Національного авіаційного університету. Серія: педагогіка. Психологія: зб. наук.

Пр. – К.: Національний авіаційний університет, 2016. – Вип.. 2(9). – 188 с.

Жосан О. Е. Інноваційна діяльність гімназії // Завуч. Усе для роботи. – К.: 2009. – №15–16. – С. 12–17.

Москалюк О. І. Формування професійної спрямованості у майбутніх соціальних педагогів : дис. ... канд.. пед. наук : 13.00.04 / Оксана Іванівна Москалюк. Хмельницький, 2007. 211с.

Пометун О. Інтерактивні технології навчання: теорія, практика, досвід. – К.: 2002. – 106 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х