ДО ОСОБЛИВОСТЕЙ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

О. А. Мандражи

Анотація


У статті звертається увага освітян на недостатню дослідженість питання пов’язаного з особистісними якостями керівника ЗНЗ, який має інноваційну спрямованість, а саме, підкреслюється думка про те, що наявності навіть високого рівня інноваційних компетентностей керівника ЗНЗ є ще замало для його успішного керування інноваційною діяльністю без певних особистісних якостей. На основі аналізу літератури, практики та особистого досвіду виокремлюються етапи управління інноваційною діяльністю й основні функції керівника ЗНЗ, які надають змогу окреслити ряд найважливіших його особистісних якостей: порядність, чуйність, людяність, домінантність, стресостійкість, прагнення до успіху, емоційна врівноваженість, впевненість в собі, креативність, дипломатичність, відповідальність, вимогливість, незалежність. Усі зазначені якості можна виховувати, розвивати, вдосконалювати,  а, отже, вони можуть і мають бути притаманні сучасним керівникам ЗНЗ інноваційної спрямованості.


Ключові слова


інноваційна компетентність; керівник ЗНЗ; особистісні якості.

Посилання


Communication from the commission Europe 2020 A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, Brussels, 3.3.2010. / [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://ec.europa.eu/eu2020/pdf /COMPLET%20EN%20BARROSO%20%20%20007%20-%20Europe%202020%20-%20EN%20version. pdf

Wilson, Easen P. “Teasher needs» and practice development: implications for in- classroom support // British journal of in-service education. – 1995. – Vol. 21, №3. – P. 273–284.

Моисеев А. М. Заместитель директора школы по научной работе : Новая должность в современной школе: предназначение, полномочия, технология деятельности: Методическое пособие для руководителей образовательных учреждений / А. М. Моисеев, О. М. Моисеева / [под ред.

М. М.Поташника]. – М.: Новая школа, 1996. – 144 с.

Рогова Т. В. Управління інноваційними процесами в закладах освіти / Т.В. Рогова // Педагогіка та психологія: зб. наук. пр. / За заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка, член-кор. В. І. Лозової. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип. 18. – Ч. 1. –С. 59-67.

Мармаза О. І. Проектний підхід до управління навчальним закладом / О. І. Мармаза. – Х.: Видав. гр. «Основа», 2003. – 80 с.

Украинский Советский Энциклопедический Словарь: В 3-х т. / Редкол.: А. В. Кудрицкий (ответ.ред.) и др. – К.: Глав.ред. УСЭ, 1989. – Т.3. – 772 с.

Даниленко Л. І. Умови забезпечення інноваційної діяльності в навчально-виховних закладах освіти / Л. І. Даниленко // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-21 жовтня 1998р. / ред. кол.: В. М. Мадзігон, В. П. Корнєєв,

В. О. Цикін, Л. І. Даниленко та ін. – Суми: ВВП “Мрія-1» ЛТД, 1998. – С. 96–99.

Анисимов Н. Слагаемые инновационного потенциала / Н. Анисимов // ж. Директор шко-

лы. – 1997. – №3. – С. 67–70.

Волкова Н.П. Педагогіка: Посібник для студентів вищих навчальних закладів /

Н. П. Волкова. – К.: Видавничий центр “Академія», 2002. – 576 с. (Альма-матер).

Шамова Т. И. Управление образовательными системами: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Шамова Т. И., Третьяков П. И., Капустин Н. П.; под ред. Т. И. Шамовой. –

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 320 с.

Лизинский В. М. О методической работе в школе / В. М. Лизинский – М.: Центр «Педагогический поиск», 2002. – 160 с.

Мандражи О. А. Підготовка вчителів до інноваційної діяльності в системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти» / О. А. Мандражи. – Київ, 2014. – 22 с.

Внутришкольное управление: теория и опыт педагогических и управленческих инноваций / [под ред. Н.В. Горбуновой]. – М.: Новая школа, 1995. – 112 с.

Конаржевский Ю. А. Внутришкольный менеджмент / Ю. А. Конаржевский. – Москва,

– 297 с.

Туаршева О. А. Стратегия инновационной деятельности: учебное пособие /

О. А. Туаршева. – СПб.: СПГУВК, 2000. – 100 с.

Селевко Г. К. Самосовершенствование личности: методическое пособие по преподаванию курса / Г. К. Селевко. – М.: Народное образование, 2000. – 175 с.

Немова Н. В. Школа достижений: начало пути к успеху / Н. В. Немова . – М.: Сентябрь, 2002. – 160 с.

Управление школой: теоретические основы и методы. Учебное пособие / [под ред. В.С.Лазарева]. – М: Центр социальных и экономических исследований, 1997. – 336 с.

Семашко О. В. Управління інноваціями в навчальному закладі / [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://osvita.ua/school/method/43577/


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х