ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ТА ЇЇ ФОРМУВАННЯ У МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

Ю. В. Копочинська

Анотація


У статті проаналізовано теоретичні аспекти щодо професійної ідентичності та її формування у вищому навчальному закладі, розглянуто професійну ідентичність як основне поняття, що відображає сутність професійного розвитку фахівців з фізичної реабілітації. Прикладна значущість вказаних питань загострюється в разі необхідності визначення критеріїв ефективної професійної реалізації фахівців, які працюють у сфері відносин «людина – людина». У статті акцентується увага на теоретичному аспекті розвитку особистості майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Розкрито філософські принципи, на основі яких передбачається вдосконалити професійну підготовку майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та спрямовувати розробку системи формування їхньої професійної ідентичності.


Ключові слова


вищий навчальний заклад; професійна підготовка; професійна ідентичність; студент; фізична реабілітація; фахівець; формування.

Посилання


Постанова Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266 «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-%D0%BF.

Фастівець А. В. Результати формування діагностичної компетентності майбутніх фахівців фізичної реабілітації / А. В. Фастівець // Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». – Донецьк, 2013. – С. 213–217.

Румянцева Т. В. Психодинамические основы идентичности: учеб. пособие для вузов. - Ярославль: ЯрГУ, 2009. – 204 с.

Философия: учеб. пособ. для высших учеб. завед. 8-е изд. / отв. ред. докт. филос. наук, проф. В. П. Кохановский. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – 576 с.

Шнейдер Л. Б. Профессиональная идентичность : теория, эксперимент, тренинг /

Л. Б. Шнейдер. – М. : Издательство Московского психолого-социального института, 2004. –600 с.

Поварёнков Ю. П. Психологическое содержание профессиональной идентичности // Сибирский психологический журнал. – 2006. – № 24. – С. 53–58.

Гарбузова Г. В. Эмпирические критерии формирования профессиональной идентичности студентов / Г. В. Гарбузова // Управление общественными и экономическими системами. – 2007. –

№ 1. – С. 3–14.

Дружиніна І. А. Психологічні чинники розвитку професійної ідентичності майбутніх практичних психологів: дис. …канд. психол. наук: 19.00.07 /Інна Анатоліївна Дружиніна. − К.,

− 239 с.

Фонарев А. Развитие личности в процессе профессионализации // Вопр. психол., 2004. –

№ 6. – С. 72–83.

Зеер Э. Ф. Психология профессий : [учеб. пособие] / Э.Ф. Зеер. – 2-е изд, перераб. и доп. – М. : Академический Проект ; Екатеринбург : Деловая книга, 2003. – 336 с.

Методологія наукової діяльності: навч. посіб. / Д. В. Чернілевський, О. М. Гандзюк,

В. І. Захарченко, І. М. Козловська та інші. – К.: Вид-во ун-ту «Україна», 2008. – 478 с.

Селіванов В. М. Принцип історизму у правових дослідженнях. Роль принципу історизму в наукових дослідженнях / В. М. Селіванов // Методологічні проблеми історико-правових досліджень: матеріали ХХІІІ Міжнародної історико-правової конференції 24-26 вересня 2010 р., м. Алушта / [ред. колегія І. Б. Усенко та ін.]. – Київ; Сімферополь: «ДОЛЯ», 2011. — С. 579–591.

Новий словник іншомовних слів: близько 40000 сл. і словосполучень / Л. І. Шевченко,

О. І. Ніка, О. І. Хом’як, А. А. Дем’янюк. – К.: АРІЙ, 2008. – 672 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х