КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВ’Я СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ В УКРАЇНІ

В. І. Бобрицька

Анотація


У статті з’ясовано ключові аспекти інтелектуальної праці, що відбиваються (позитивно чи негативно) на здоров’ї студентської молоді; виокремлено чинники, які у процесі навчальної діяльності студентів справляють негативний вплив на їх здоров’я і набуття непродуктивного досвіду його формування у період навчання у закладі вищої освіти; обґрунтовано стратегічні орієнтири у застосуванні компетентнісного підходу до формування здоров’я сучасної студентської молоді в Україні.


Ключові слова


компетентнісний підхід; формування здоров’я студентської молоді; інтелектуальна праця; навчання у закладі вищої освіти.

Посилання


В. І. Бобрицька, «Компетентнісний підхід у проектуванні науково-дослідницької роботи студентів магістратури», Вища освіта України, Тематичний випуск «Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології», 2012, № 3 (додаток 1), Т. 2І, с. 46 – 54.

В. І. Бобрицька, «Компетентнісний підхід у професійній підготовці майбутніх викладачів вищої школи», Проблеми освіти, 2011, № 66, Ч. І., с. 39 –44.

В. І. Бобрицька, «Науково-дослідницька робота як важливий чинник формування професійної компетентності майбутнього фахівця вищої кваліфікації», Єдність навчання і наукових досліджень – головний принцип університету, зб. наук. праць звітно-наук. конф. викладачів ун-ту за 2011 рік (9–

лютого 2012 р.). Київ, Україна: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012, Ч.1., с. 54 – 56.

В. І. Бобрицька, «Сучасний підхід до формування здоров’я студентської молоді: від знань до компетенцій», Педагогічна освіта: теорія і практика. Педагогіка. Психологія, 2012, № 18, с. 45 – 49.

В. І. Бобрицька, Формування здоров’я молоді: актуалізація світового ретродосвіду в умовах сучасної університетської освіти [монографія]. Полтава, Україна: ФОП Рибалка Д. Л., 2010.

Енциклопедія освіти, Акад. пед. наук України; головний ред. В. Г. Кремень, Київ, Україна: Юрінком Інтер, 2008.

Закон України «Про вищу освіту», Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38, Ст. 2004 [Закон від 01.07.2014 № 1556-VІІ. Редакція 27.07.2017 підстава 2122-19]. [Електронний ресурс]. Доступно: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 Дата звернення: 28.07.2017.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х