ПРОФЕСІЙНА МОБІЛЬНІСТЬ ФАХІВЦЯ З ІНЖЕНЕРІЇ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ: ДЕФІНІТИВНИЙ АНАЛІЗ

Л. Г. Теремінко

Анотація


У статті розглянуто та теоретично обґрунтовано основні підходи до такого поняття, як «професійна мобільність», з’ясовано сутність та структуру поняття «професійна мобільність майбутнього фахівця з інженерії програмного забезпечення».

Сутність поняття «професійна мобільність майбутніх фахівців з інженерії програмного забезпечення» потребує глибокого аналізу та характеристики його структурних компонентів, що дасть змогу розглянути та теоретично обґрунтувати це поняття як об’єкт сучасних психолого-педагогічних досліджень.


Ключові слова


фахівець з інженерії програмного забезпечення; професійна діяльність; професійна мобільність; професійна мобільність майбутнього фахівця з інженерії програмного забезпечення

Посилання


Большой толковый психологический словарь / под ред. А. Ребера. – М. : Вече. ACT, 2000. – 591 с.

Ващенко А. М. Формування професійної мобільності майбутніх офіцерів у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Ващенко Андрій Миколайович. – Одеса, 2006. – 261 с.

Іванченко Є. А. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис ... канд. пед. наук : спец.13.00.04 «Теорія та методика професійної освіти» / Є. А. Іванченко. – Одеса, 2005. – 20 с.

Кердяшева О. В. Педагогические условия формирования готовности к профессиональной мобильности студентов в образовательном процессе вуза. : дис. канд. пед. наук. – Воронеж, 2010, 204 с. [Електронний ресурс] / О. В. Кердяшева – Режим доступу : http://diss.rsl.ru/diss/07/0550/ 070550048.pdf.

Кожемякіна Н. І. Соціально-педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх менеджерів-аграріїв : дис. ... кандидата пед. наук: 13.00.04 / Кожемякіна Наталія Іванівна. – Ізмаїл, 2006. – 245 с.

Никитина Е. О. Педагогические условия формирования профессиональной мобильности будущего педагога : дис. канд. пед. наук. – Москва, 2007. – 205 с. [Електронний ресурс] / Е. О. Никитина. – Режим доступу : http://diss. rsl.ru/diss/07/0550/070550048.pdf.

Педагогика. Большая современная энциклопедия / Сост. Е. С. Рапацевич. – Мн. : Современное слово, 2005. – 720 с.

Сайфутдинова Е. В. К вопросу о профессиональной мобильности молодежи в условиях становления рыночных отношений // Современное состояние и перспективы развития гуманитарных наук : Сб. статей. Ч.II. – Одесса, 1997. – С. 38–42.

Сушенцева Л. Л. Професійна мобільність як сучасна педагогічна проблема [Електронний ресурс] / Л. Л. Сушенцева. – Режим доступу : http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/192-profesijna-mobilnist-jak-suchasna-pedagogichna-problema.html.

Чошанов М. А. Теория и технология проблемного обучения в профессиональной школе: дис. д-ра пед. наук: 13.00.01 / М. А. Чошанов. – Казань, 1996. – 320 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua