ПРОЕКТУВАННЯ ПРОФЕСІОГРАМИ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ НЕПЕРЕРВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

Андрій Олександрович Вітченко

Анотація


Стаття присвячена науковому обґрунтуванню й розробленню професіограми викладача вищої школи на засадах неперервної, компетентнісно орієнтованої педагогічної освіти. Внаслідок застосування теоретичних методів було визначено методологічні орієнтири сучасної професіографії, висвітлено діахронічні аспекти формування професіографічних вимог у вітчизняній педагогіці, проаналізовано теоретичні погляди і підходи до професіографічного проектування. На основі змодельованої багаторівневої структури професіограми відпрацювали перелік професіографічних вимог у термінах компетентнісної освітньої парадигми, встановили умови успішного їх виконання у системі неперервної професійної освіти, найважливішими з яких визнано особистісну сприйнятливість викладача до інновацій, сформованість потреби у самоактуалізації і саморозвитку, усвідомлення власної значущості в реалізації освітніх цілей; спрямованість на досягнення позитивних результатів у педагогічній діяльності; атмосфера співробітництва та співтворчості в академічному середовищі тощо. Проведене дослідження дозволило довести необхідність розроблення цілісної професіограми викладача вищої школи для неперервної педагогічної освіти на основі критеріальних вимог у термінах компетентнісного підходу, уточнити психолого-педагогічні умови її практичної реалізації.


Ключові слова


неперервна педагогічна освіта; педагогічна майстерність; професійна компетентність; професіограма викладача вищої школи; професіографія; професіоналізм

Посилання


Гершунский Б. С. Философия образования для ХХІ века. (В поисках практико-ориенти-рованных образовательных концепций) / Б. С. Гершунский. – М. : Совершенство, 1998. – 608 с.

Енциклопедія освіти / головн. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Педагогічна майстерність: [підруч.]. / І. А. Зязюн, Л. В. Крамущенко, І. Ф. Кривонос та ін.; за ред. І. А. Зязюна. – К. : Вища шк., 1997. – 349 с.

Поппер К. Відкрите суспільство та його вороги. Т. 2 : Спалах пророцтва: Гегель, Маркс та послідовники / К. Поппер; перекл. з англ. – К. : Основи, 1994. – 494 с.

Порядок шкільний. Статут ставропігійної школи у Львові 1586 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://constituanta.blogspot.com/2011/07/1586.html


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua