ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ МЕТОДІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН У ЛЬОТНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ

І. Л. Смирнова

Анотація


У статті проаналізовані переваги інтерактивних методів навчання у процесі вивчення професійно-орієнтованих дисциплін у льотному навчальному закладі. У статті наведено короткий огляд розробленого комплексу інтерактивних методів навчання як одного з ефективних методів підвищення рівня професійної підготовки у льотному навчальному закладі.


Ключові слова


інтерактивне навчання, інтерактивний підхід, рольова гра, проблемна ситуація, кейс-метод.

Посилання


Войцещук Л. Є. Інтерактивне навчання – технологія сучасного навчання / Л. Є. Войцещук // Вісник Запорізького національного університету. – Запоріжжя, 2011. – № 3 (15). – С. 46–49.

Гура О. І. Педагогіка вищої школи : вступ до спеціальності [Текст] : навчальний посібник / О. І. Гура. – Київ : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Інтерактивне навчання [Електронний ресурс] : портал «Вчитель ІНФО». – Режим доступу : http://vchytel.info/interaktyvne-navchannya. – Назва з екрану.

Лернер И. Я. Дидактические основы методов обучения [Текст] : монография / Исаак Яковлевич Лернер. – М. : Педагогика, 1981. – 186 с.

Махмутов М. И. Проблемное обучение [Текст] : основные вопросы теории / М. И. Махмутов. – Москва : Педагогика, 1975. – 365 с.

Савченко В. Л. Використання інтерактивних методів у навчальному процесі [Текст] : методичні рекомендації / [уклад. В. Л. Савченко]. – Д. : [Донецький обласний центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій], 2009. – 53 с.

Смирнова И. Л. Интегративные теоретические знания пилотов – залог безопасности полётов. – Кировоград: КОД, 2008. – 183 с.

Чернілевський Д. В. Педагогіка та психологія вищої школи [Текст] : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Д. В. Чернілевський, М. І. Томчук ; Вінниц. соц.-екон. ін-т Ун-ту «Україна». – Вінниця : Міленіум, 2006. – 402 c.

Ягоднікова В. В. Кейс-метод (Case study) як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців [Електроний ресурс] / В. В. Ягоднікова // Наука и образование : наукова Інтернет-конференція. – Режим доступу : www.rusnauka.com/1_NIO_2008/Pedagogica/25496.doc.htm.

Sandfort J. R. Multimedia Management Teaching Case Impacts on Student Learning / Jodi R. Sandfort – Association for Public Policy Analysis and Management Conference : Baltimore, Maryland. – 2012. – 25 p.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х