КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ САМОСВІДОМОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

А. В. Краснощок

Анотація


У статті проведено аналіз наукової літератури з проблеми організації навчання на основі компетентністного підходу як умови розвитку професійної самосвідомості майбутніх фахівців. Також у статті визначені основні умови модернізації вищої освіти України. Визначені шляхи організації освітнього процесу на базі компетентністного підходу.


Ключові слова


компетентністний підхід, самосвідомість, професійна самосвідомість, майбутні фахівці.

Посилання


Бех І. Д. Теоретико-прикладний сенс компетентнісного підходу в педагогіці / І. Д. Бех // Педагогіка і психологія . – 2009. – № 2. – С. 26–31.

Глузман О. В. Базові компетентності: сутність та значення в життєвому успіху особистості / О. В. Глузман // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 2. – С. 51–10.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [бібліотека з освітньої політики / під. заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : К.І.С., 2004. – 112 с.

Луговий В. І. Європейська концепція компетентнісного підходу у вищій школі та проблеми її реалізації в Україні / В. І. Луговий // Реалізація європейського досвіду компетентнісного підходу у вищій школі України : мат-ли метод. семінару. – К. : Педагогічна думка, 2009. – С. 5–17.

Луговий В. І. Інформація, інформаційне суспільство та інформаційна роль освіти (теоретико-методологічний погляд) / В. І. Луговий // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова / Тенденції розвитку сучасної української освіти: філософія освітньої стратегії, 2007. – Вип. 11. –

С. 55–60.

Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка: 80 000 слов и фразеологических выражений / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведов / Российская академия наук. Институт русского языка

им. В.В. Виноградова. – 4-е изд., дополненное. – М. : Азбуковник, 1999. – 944 с.

Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / [за заг. ред. О. В. Овчарук]. – К. : К.І.С., 2004. – С. 16–25.

Современный словарь иностранных слов. – 3-е изд. – М. : Русский язык, 2000. – 740 с.

Спиркин А. Г. Основы философии: Учебное пособие для вузов / А.Г. Спиркин . – М. : Политиздат, 1988. – 592с.

Философский энциклопедический словар. – М. : Российская энциклопедия, 2003. – 836.

Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно-ориентированной парадигмы образования / А. Хуторской // Народное образование. – 2003. – № 2. – С. 58–64.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х