ПРОЦЕСУАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНА МОДЕЛЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ З РАДІОТЕХНІКИ

О. В. Жарова

Анотація


У статті розглядається процесуально-функціональна модель формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців радіотехніків в технічному університеті. Виділено структурні та функціональні складові моделі, умови та етапи формування професійної компетентності майбутніх радіотехніків.


Ключові слова


інформаційна компетентність; компоненти моделі інформаційної компетентності; майбутні радіотехніки; система освіти в технічному університеті

Посилання


Баловсяк Н. В. Формування інформаційної компетентності майбутнього економіста в процесі професійної підготовки : дис. канд. пед. наук : 13.00.04 / Баловсяк Надія Василівна ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України. – К., 2006. – 334 с.

Жарова О. В. Проблеми освіти / О. В. Жарова//Технологія підготовки майбутніх радіотехніків у технічному університеті: Збірник наукових праць. Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, – Вип. 80. Елітний менеджер: технологія підготовки в системі національної освіти – К., 2014. –С. 19–22.

Жарова О. В. Наукові записки Вінницького Державного педагогічного університету

ім. М. Коцюбинського / О. В. Жарова// Проблеми формування інформаційної компетентності майбутніх фахівців радіотехніків у технічних університетах. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук. праць. – Вип. 42 / Редкол.: В. І. Шахов (голова) та ін. – Вінниця : Нілан ЛТД, 2014. – С. 107–110.

Нечаев Н. В. Деятельностный подход как основа системного построения модели специалиста // Содержание подготовки специалистов с высшим и средним специальным образованием. Сборник научных трудов / НИИ Проблем высшей школы – М., 1988. – С. 7–20.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика підготовки бакалавра за галуззю знань 0509 «Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок», напрям підготовки 6.050901 «Радіотехніка». Затверджено заступником Міністра освіти і науки України 17 квітня 2009 р.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Ковтун Олена Віталіївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua