ВИРОБНИЧА ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА ЯК КЛЮЧОВА УМОВА ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ІСТОРІЇ

І. П. Єрмакова

Анотація


Стаття присвячена аналізу ролі виробничої педагогічної практики у професійному становленні майбутнього вчителя історії. Розкрито мету та завдання виробничої педагогічної практики у системі підготовки майбутнього педагога-історика. На основі спостереження під час практики та аналізу результатів анкетування студентів після проходження ними педагогічної практики, охарактеризовано стан здійснення практичної підготовки майбутнього вчителя історії (на прикладі спеціальності «6.020302. Історія*» Навчально-наукового інституту історії, політології та права Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського). Визначено суперечності та недоліки в організації та проведенні виробничої педагогічної практики на базі загальноосвітніх навчальних закладів та окреслено шляхи їх подолання. Виявлено роль методичного забезпечення та супроводу практичної підготовки з боку викладачів вищого навчального закладу та керівника педагогічної практики.


Ключові слова


виробнича педагогічна практика, майбутній вчитель історії, методичний супровід, професійне самовизначення.

Посилання


Боднарук І. М. Педагогічні умови оптимізації методичної підготовки майбутніх вчителів музики в процесі педагогічної практики: автореф. дис... канд. пед. наук: спец. 13.00.02 «Теорія та методика навчання музики і музичного виховання» / І. М. Бондарук. – К., 2006. – 19 с.

Дацько Ю. Роль педагогічної практики у професійній підготовці майбутнього вчителя іноземної мови /Юлія Дацько // Вісник Львівського університету. Серія іноземні мови. – 2009. – Вип. 16. – С. 199 – 206.

Навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти з галузі знань «0203. Гуманітарні науки» за напрямом «Історія*» спеціальністю «6.020302. Історія*». – Миколаїв, 2010.

Положення про проведення практики студентів спеціальності «6.020302. Істоіря*» / розробник: Єрмакова І. П. – Миколаїв: МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2015. – 6.с.

Робоча програма виробничої педагогічної практики для студентів за напрямом підготовки «Історія*», спеціальністю 6.020302. Історія* / розробник: Єрмакова І. П. – Миколаїв: МНУ імені

В. О. Сухомлинського, 2015. – 22 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

ISSN 2411-264Х