ДО ПРОБЛЕМИ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВИКЛАДАЧА ВНЗ

А. М. Кокарєва

Анотація


У статті розглянуто роль і місце методичної підготовки викладачів, як одніє з найважливіших умов підвищення результативності в його професійній діяльності. Ввисвітлюються аспекти існуючого досвіду методичної підготовки викладачів ВНЗ, доводиться необхідність означеної підготовки.

Ключові слова


методична підготовка; вищий навчальний заклад; психолого-педагогічна підготовка викладачів; професійна діяльність

Посилання


Бубнова М. Ю. Методична підготовка майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій: автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Ю. Бубнова ; Республік. вищ. навч. закл. "Крим. гуманіт. ун-т" (м. Ялта). – Ялта, 2011. – 20 с.: табл., рис. – укp.

Бубнова М. Ю. Модель методичної підготовки майбутніх учителів математики з використанням інформаційних технологій / М. Ю. Бубнова // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер. : Педагогіка і психологія. – Збірник статей. – Ялта : РВВ КГУ, 2010. – Вип. 28. – Ч. I. – С. 24–30.

Гершунский Б. С. Философия образования. Философия образования. – М.: Флинта, 1998. – 432 с.

Енциклопедія освіти : [Акад. пед. наук України / гол. ред. Кремень В. Г.] – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Козинець І. І. Система управління якістю як педагогічна умова методичної підготовки викладачів економічних дисциплін / І. І. Козинець // „Современные проблемы и пути их решения в науке, транспорте, производстве и образовании 2012”: зб. наук. праць SWorld. – [Електронний ресурс].– Режим доступу : http: // www.sworld.com.ua/

Сериков В.В. Обучение как вид педагогической деятельности : учебное пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Сериков В.В.; под ред. В.А.Сластенина, И.А.Колесниковой. – М. : Изд. центр «Академия», 2008. – 256 с.

Смыковская Т. К. Теоретико-методологические основы проектирования методической системы учителя математики и информатики : дис. … доктора пед. наук : 13.00.02 /Смыковская Татьяна Константиновна. – М., 2000. – 355 с.

Татур Ю. Г. Высшее образование: методология и опыт проектирования. Учебно-методическое пособие. – М. : Университетская книга; Логос. – 256 с.

Шарко В.Д. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти : монографія. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – 400 с.

Шарко Валентина Дмитрівна. Теоретичні засади методичної підготовки вчителя фізики в умовах неперервної освіти : дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / Національний педагогічний ун-т ім. М.П.Драгоманова. – К., 2006. – 542арк. – Бібліогр.: арк. 466-510.

Цюлюпа Н.Л. Зміст і структура методичної компетентності педагога-музиканта / Н.Л.Цюлюпа // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції “Гуманістичні орієнтири мистецької освіти”. Серія № 14. –– К. : НПУ, 2007. – Вип. 5(10). – С. 59–64.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.

Головний редактор: Дробот Ольга В’ячеславівна

Відповідальний секретар: Кокарєва Анжеліка Миколаївна.

Технічні редактори:          Литвинчук Наталя Борисівна,

Хоменко-Семенова Леся Олексіївна.

 

Пошта для листування:     VisnykNAU_01_053@nau.edu.ua