Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: від античності до сучасності

Юлія Леонідівна Юринець

Анотація


Розглянутий вплив культури певних суспільств на формування принципів управління цими суспільствами, які знаходять втілення у принципах адміністративного права. Розглядається історичний контекст від античності до сучасності, а також по деяких сучасних державах. Вивчаються культурологічні чинники та закономірності.


Ключові слова


адміністративне право; культура; ієрархічні структури; законність; забезпечення прав та свобод громадян засобами адміністративного права

Посилання


Юринець Ю. Л. Культурологічні аспекти формування принципів адміністративного права: пошук витоків у первісних суспільствах / Ю. Л. Юринець // Часопис Академії адвокатури України [Електронне наукове фахове видання]. – 2014. – № 1 (22). – С. 92-101. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Chaau_2014_1_16.pdf

Право и культура: монография / В. С. Нерсесянц, Г. И. Муромцев, Г. В. Мальцев и др. – Центр правовых исследований и развития законодательства [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.centrlaw.ru/publikacii/ page35/index.html

Романуцький В. М. Континуум «індивідуалізм – колективізм» як основний вимір сучасної культури (за Г. Хофстеде) / В. М. Романуцький // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – 2013. – № 3. – С. 97-101.

Бродский И. Нобелевская лекция / Иосиф Бродский [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://lib.ru/BRODSKIJ/lect.txt

Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух та ін. / за ред. В. В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Плішкін В. М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / В. М. Плішкін; за ред. Ю. Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с.

Бєлкін Л. М. Забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади: адміністративно-правовий вимір: монографія / Л. М. Бєлкін. – Ужгород: ФОП Береза, 2014. – 552 с.

Галлиган Д. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.

Ивин А. А. Основы социальной философии: учеб. пособие для вузов / А. А. Ивин. – М.: Высш. шк., 2005. – 440 с.

Куликова Л. В. Межкультурная коммуникация: теоретические и прикладные аспекты. На материале русской и немецкой лингвокультур / Л. В. Куликова: Монография. – Красноярск: РИО КГПУ, 2004. – 196 с.

Шевнюк О. Л. Культурологія: навч. посіб. / О. Л. Шевнюк. – 3-тє вид., стер. – К: Знання-Прес, 2007. – 353 с. – (Вища освіта XXI століття).

Суриков И. Е. Античная Греция: политики в контексте эпохи: архаика и ранняя классика / И. Е. Суриков; отв. ред. Л. П. Маринович; Ин-т всеобщ. истории. – М.: Наука, 2005. – 351 с.

Соловйов В. М. Удосконалення законності в державному управлінні України: автореф. дис... канд. наук з держ. упр.: 25.00.01 / В. М. Соловйов; Нац. акад. держ. управління при Президентові України. – К., 2006. – 20 с.

Пильгун Н. В. Роль та цінність верховенства права і закону в розбудові правової держави / Н. В. Пильгун // Людина, суспільство, держава: правовий вимір в сучасному світі: Матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, Нац. авіаційн. ун-т, 27 лютого 2014 р. – К.: МП Леся, 2014. – С. 91-94.

Культурологія: навч. посіб. / Є. А. Подольська, В. Д. Лихвар, К. А. Іванова. – Вид 2-ге, перероб. та доп. – К.: ЦУЛ, 2005. – 392 с.

Історія світової культури: навч. посібник / Л. Т. Левчук (кер. авт. кол.), В. С. Гриценко, В. В. Єфименко та ін. – 4-е вид., стереотип. – К.: Либідь, 2003. – 368 с.

Колодій А. М. Права людини і громадянина в Україні: навч. посіб. / А. М. Колодій, А. Ю. Олійник. – К.: Юрінком Інтер, 2003. – 336 с. – ISBN 966-667-084-4.

Кропоткин П. А. Взаимопомощь как фактор эволюции / П. А. Кропоткин. – М.: Редакция журнала «Самообразование», 2007.

Стецюк Н. В. Конституціоналізм в україн-ській політичній та правовій думці (середина XIX ст. – кінець 80-х років XX ст.): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н. В. Стецюк; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К., 2003. – 20 с.

Рубльов О. С. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних процесах (1914-1939): автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.01 / О. С. Рубльов; НАН України; Інститут історії України. – К., 2005. – 33 с.

Кара-Мурза С. Г. Россия и Запад: Парадигмы цивилизаций / С. Г. Кара-Мурза. – М.: Академический Проект; Культура, 2011. – 232 с.

Тимофеев Д. В. Европейские идеи в общественном сознании и коммуникативной практике образованного российского подданного первой четверти XIX века: опыт изучения основных социально-политических понятий: автореф. дис... д-ра ист. наук: 07.00.02 / Д. В. Тимофеев; ФГБОУ ВПО «ЧелГУ». – Челябинск, 2011. – 34 с.

Кирш А. В. 30 км до Китая / А. В. Кирш // Главное – 22.11.2014 [Электронный ресурс]. –


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.