Методологічні засади наукового осмислення концепції інформаційного суспільства

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


В статті авторка використовуючи метод порівняння і аналізу виокремлює основні риси і особливості концепції інформаційного суспільства. Робиться висновок, що інформаційне суспільство забезпечує залучення великої кількості людей до інформаційних ресурсів, сприяє покращенню обміну інформацією між різними суб’єктами інформаційних правовідносин, пришвидшує розвиток інформаційних відносин та є одним із пріоритетних напрямків розвитку суспільства

Ключові слова


інформаційне суспільство; теорія інформаційного суспільства; ознаки інформаційного суспільства; громадянське суспільство

Посилання


Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2010 р. №2250-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 2250-2010-%D1%80.

Лайон Д. Інформаційне суспільство: проблеми та ілюзії. Інформація, ідеологія та утопія / Д. Лайон // Сучасна зарубіжна соціальна філософія. – К., 1996. – С. 362-380.

White Paper on growth, competitiveness and employment – the challenge and ways forward into 21st century // European Commission, Belgium, 1993. – 54 p.

Building the European Information society for us all: Final policy report of the high – level expert group, April 1997 // European Commission. Directorate – General for employment, industrial relation and social affairs. Unit V/B/4. – Brussels, manuscript completed in April 1997.

Доктрина информациологического развития человечества в ХХI веке (Одобрена и принята на Всемирном Информациологическом Форуме (ВИФ-2000), Москва 24 ноября 2000 г. под эгидой ООН и Всемирного Инфор-мациологического Парламента // Международное право. – М., 2001. – С. 400 – 424.

Мелюхин И. С. Принципы формирования основ информационного общества в России / И. С. Мелехов // Законодательство и практика средств массовой информации. – 1997. – № 10. – С. 1 – 4.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика та її реалізації в діяльності органів внутрішніх справ: організаційно-правові засади: дисертація на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук, спец. 12.00.07 «Теорія управління адміністративне право і процес фінансове право» / Ірина Василівна Арістова. – Х., 2002. – 477 с.

Арістова І. В. Державна інформаційна політика: організаційно-правові аспекти: [мо-нографія] / За заг. ред. д.ю.н., професора О. М. Бандурки. – Х. : УВС, 2000. – 368 с.

Гуцал К. А. Концепція розвиту інформаційного суспільства в умовах глобалізації / К. А. Гуцал // Держава та регіони. – 2010. –

№ 4. – С. 89 – 91.

Арістова І. В. Методологічні засади розбудови суспільства знань / І. В. Арістова // Правова інформатика. – № 3 (19). – 2008. – С. 10 – 17.

Кристальный Б. Информационное общество, информационная политика, правовая информационная защита / Б. Кристальный, Ю. Нестеров // Информационное общество. – 1997. – № 1. – С. 9 – 12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.