Концептуальні засади кодифікації національного законодавства про автомобільний транспорт

Євгенія Володимирівна Довженко

Анотація


У статті досліджуються необхідність і перспективи кодифікації національного автотранспортного законодавства, зарубіжний досвід її здійснення та наводиться авторське бачення концептуальних засад кодифікації законодавства про автомобільний транспорт в Україні

Ключові слова


кодифікація; автотранспортне законодавство; кодифікований акт; кодекс

Посилання


Ковальський В. С. Правотворчість: теоретичні та логічні засади / В. С. Ковальський, І. П. Козинцев. – К. : Юрінком Інтер, 2005. – С. 163.

Заєць А. П. Вдосконалення структури законодавства як наукова проблема / А. П. Заєць // Концепція розвитку законодавства України. Матеріали науково-практичної конференції – К. : Інститут законодавства Верховної Ради України, 1996. – С. 56.

Кабрияк Реми. Кодификации. [Пер. с фр. Л. В. Головко] / Реми Кабрияк – М. : Статут, 2007. – 476 с.

Про автомобільний транспорт: Закон України від 5 квітня 2001 р. № 2344-III. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2344-14

Про Статут автомобільного транспорту України: постанова Ради Міністрів УРСР від 27 червня 1969 р. № 401 // ЗП УРСР. – 1969. – № 7. – С. 89

Про автомобільний транспорт: Проект Закону України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://mtu.gov.ua/uk/ alias_50/33485.html

Пояснювальна записка до проекту Закону України «Про автомобільний транспорт» (нова редакція) [Електронний ресурс]. – Режим до-ступу: http://mtu.gov.ua/uk/alias_50/33485.html

Транспортний закон розбрату [Електронний ресурс]. – Режим доступу – http://cityukraine.info/index.php?ukrnews=25509

Чуев А. О проекте Закона Украины «Об автомобильном транспорте» (новая редакция). / А. Чуев. // Транспорт, № 45. – 2013. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.transport-journal.com

Кабрияк Реми. Цитована праця.

Довженко Є. В. Загальнотеоретичні проблеми систематизації транспортного законодавства: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.01. / Є. В. Довженко – К.: Нац. Акад. внутр. справ, 2011. – 20 с.

Кодекс автомобильного транспорта Республики Молдова. Закон Республики Молдова от 29 июля 1998 года № 116-XIV [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://base.spinform.ru/ show_doc


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.