Сутність та зміст інформатизації Державної авіаційної служби України

Яна Вадимівна Горбатюк

Анотація


У статті аналізуються законодавче визначення та наукові підходи до розуміння інформатизації, з’ясовується сутність та зміст інформатизації Державної авіаційної служби України

Ключові слова


інформатизація; Державна авіаційна служба України; інформаційне суспільство; інформаційні ресурси

Посилання


Про Національну програму інформатизації: Закон України від 04.02.1998 р. № 74/98-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1998. – № 27. – Ст. 181.

Ракитов А. И. Философия компьютерной революции: монография / А. И. Ракитов. – М. : Политиздат, 1991. – 287с.

Руткевич М. Н. Диалектический материализм. Курс лекций для филос. Факультетов / М. Н. Руткевич. – М.: Мысль, 1973. – 527 с.

Скалацький В. М. Інформаційне суспільство: сучасні теорії та моделі (соціально-філософський аналіз): автореф. дис. на здобут-тя наук. ступеня канд. філос. наук: спец. 09.00.03 «Соціальна філософія та філософія історії» / В. М. Скалацький. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2006. – 17 с.

Урсул А. Д. Информатизация: системно-деятельностный подход / А. Д. Урсул // Научно-техническая информация. Серия 2. – 1989. – № 11. – С. 2-9.

Машурян И. С. Информатизация как основополагающий фактор развития общества / И. С. Машурян // Молодой ученый. – 2012. – №8. – С. 270-273.

Соколова И. В. Социальная информатика: учеб. пособие для студ. вузов / И. В. Соколова; рец.: А. Д. Урсул, Б. А. Суслаков. – М. : Перспектива; Изд-во РГСУ, 2008. – 271 с.

Шевчук Р. М. Правові та організаційні засади інформатизації навчального процесу у вищих навчальних закладах Міністерства вну-трішніх справ України: автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Р. М. Шевчук. -К.: Київ. нац. ун-т внутр. справ, 2008. – 20 с.

Онопрієнко М. В. Інформатизація в контексті філософсько-методологічного дослідження інформатики: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філос. наук: спец 09.00.09 «Філософія науки» / М. В. Онопрієнко. – К., 2006. – 16 с.

Дніпренко Н. К. Зміна парадигми в дер-жавному управлінні інформаційною сферою: комунікативний аспект: автореф. дис. на здо-буття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.01 «Теорія та історія державного управління» / Н. К. Дніпренко. – Дніпропетровськ, 2005. – 21 с.

Ємельяненко О. М. Електронний уряд: інноваційні підходи до політики і управління в інформаційному суспільстві: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. політ. наук: спец. 23.00.02 «Полiтичнi iнститути i процеси» / О. М. Ємельяненко. – Одеса, 2008. – 17 с.

Андрієнко М. Першочергові заходи щодо інформатизації центральних органів виконавчої влади / М. Андрієнко, І. Литвиновська // Збірник наукових праць «Ефективність державного управління». – 2013. – Вип. 35. – С. 129-134.

Коваль Р. А. Інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів влади: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з держ. упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління» / Р. А. Коваль. – Запоріжжя, 2008. – 24 с.

Абросимова М. А. Информационные технологии управления: Учебное пособие / М. А. Абросимова. – Уфа: Уфимск. гос. акад. экономики и сервиса, 2007. – 266 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.