Правозабезпечувальна та правозахисна функції адміністративного права: антропологічний вимір

Юлія Леонідівна Юринець

Анотація


З методологічних позицій антропології права розглянуті витоки адміністративного права та обґрунтовані переважно правозабезпечувальна й правозахисна функції адміністративного права.

Ключові слова


адміністративне право; антропологія права; ієрархічні структури; законність; забезпечення прав та свобод громадян засобами адміністративного права

Посилання


Галлиган Д. Административное право: история развития и основные современные концепции / Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю.Н. Старилов. – М.: Юристъ, 2002. – 410 с.

Авер’янов В. Академічні дослідження проблем державного управління та адміністративного права: результати і перспективи / В. Авер’янов, О. Андрійко, В. Полюхович // Юридичний журнал. – 2004. – № 5. – С. 34–39.

Марченко В.Б. Адміністративно-правове регулювання у сфері справляння податків: автореф. дис... канд. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В.Б. Марченко. – Ірпінь, 2009. – 20 с.

Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. – Кн. 3. «Общественные условия развития права». Изд. 1914 г. – Редактирование и комментарии www.allpravo.ru – 2003. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.allpravo.ru/library/doc108p/instrum111/item289. html

Семенов Ю.И. Об изначальной форме первобытных социально-экономических отношений / Ю. И. Семенов // Советская этнография. – 1977. – № 2. – С. 15–28.

Курс адміністративного права України: підручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух та ін. / за ред. В. В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с. – ISBN 978-966-667-497-8.

Плішкін В.М. Теорія управління органами внутрішніх справ: Підручник / В.М. Плішкін; за ред. Ю.Ф. Кравченка. – К.: Національна академія внутрішніх справ України, 1999. – 702 с. – ISВN 966-7474-05-4.

Ковлер А.И. Антропология права: Учебник для вузов / А.И. Ковлер. – М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА, 2002. – 480 с.

Семенов Ю.И. Введение во всемирную историю. Выпуск I. Проблема и понятийный аппарат. Возникновение человеческого общества: Учебное пособие / Ю.И. Семенов. – М.: МФТИ, 1997. – 202 с. – ISBN 5-7417-007-5

Лоренц К. Агрессия / К. Лоренц // Пер. с нем Г. Ф. Швейника. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ethology.ru /library/?id=39

Тинберген Н. Социальное поведение животных / Н. Тинберген // Пер. с англ. Ю.Л. Амченкова; под ред. акад. РАН П. В. Симонова. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ethology.ru/library/?id=80

Дольник В.Р. Непослушное дитя биосферы. Беседы о поведении человека в компании птиц, зверей и детей / В. Р. Дольник // Издание 4-е, дополненное. – СПб.: ЧеРо-на-Неве, Петроглиф, 2004. – 352 с.

Вязовский А.В. Этологический подход к анализу некоторых особенностей африканских народов / А. В. Вязовский. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ethology.ru/ library/ ?id=242

Гудима Д. До питання про поняття та структуру вітчизняної антропології права (стаття І) / Д. Гудима // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2006. – Вип. 42. – С. 19-26.

Рабінович С. Розумність у праві: філософсько-правовий та емпірико-юридичний виміри / C. Рабінович // Антропологія права: філософський та юридичний виміри (стан, проблеми, перспективи): Статті учасників Третього всеукраїнського «круглого столу» (м. Львів, 23-24 листопада 2007 року). – Львів: СПОЛОМ, 2008. – С. 214-233.

Сливка С.С. Природне та надприродне право: У 3-х частинах. – Ч. 1: Природне право: історико-філософський погляд. – К.: Атіка. – 2005. – 224 с.

Історія держави і права зарубіжних країн: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / Л.М. Маймескулов та ін.; за ред. проф. Л.М. Маймескулова; Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого». – Х.: Право, 2011. – 518 с. – ISBN 978-966-458-255-8

Алексеев С. С. Право: азбука – теория – философия. Опыт комплексного исследования / С. С. Алексеев. – М.: Статут, 1999. – 712 c.

Добролюбов А.И. Власть как техническая система: О трех великих социальных изобретениях человечества / А.И. Добролюбов. – Минск: Навука i тэхнiка, 1995. – 239 с.

Ієрусалімова І.О. Механізм адміністративно-правового забезпечення прав і свобод людини та громадянина: автореф. дис… канд. юр. наук: спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / І.О. Ієрусалімова. – К., 2006. – 20 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.