Громадянське суспільство як модель взаємовідносин людини та держави: від історії до сучасності

Вікторія Богданівна Череватюк, Юлія Євгеніївна Олексієнко

Анотація


У статті здійснене теоретичне обґрунтування основних етапів становлення і розвитку, особливостей громадянського суспільства. Крім того автори характеризують сучасний стан громадянського суспільства в Україні, вказують на шляхи удосконалення взаємодії держави та громадянського суспільства.

Ключові слова


суспільство; громадянське суспільство; держава; людина; громадянин; влада; відносини; взаємодія; модель

Посилання


Гегель Г. Громадянське суспільство / Г. Гегель // філософія права. – 1990. – № 12. – С. 6.

Громадянське суспільство [Електронний ре-сурс]. – Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/

Кочетков О.П. Про формування громадянського суспільства / О.П. Кочетков // Соціально-політичні науки.– 1992. – № 1. – С. 21-24.

Кудряченко А. Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: Монографія / А. Кудряченко. – К.: НІСД, 2007. – 396 с.

Локк Дж. О государственном правлении // Избр. филос. произведения: В 2 т. / Дж. Локк. – М, 1960. Т. 2. – С. 320.

Політологія (теорія та історія політичної науки) / Шляхтун П. П. К.: Ли-бідь, 2002. – 576 с.

Про стан розвитку громадянського суспільства в Україні: загальні тенденції, регіональні особливості / матеріали круглого столу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.auc.org.ua/news/kruglii-stil-«pro-stan-rozvitku- gromadyanskogo-suspilstva-v-ukraini-zagalni-tendentsii- regional

Скакун О. Ф. Теорія держави і права: Підручник. / Пер. з рос. / О. Скакун – Харків: Консум, 2006. – 656 с.

Становлення та розвиток громадянського суспільства: правовий аспект [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://legalactivity.com.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=167%3A2011-12-14-18-03-45&catid=28%3A-1&Itemid=37&lang=ru

Цицерон Марк Тулій Про державу. Про закони. Про природу Богів / Марк Тулій Цицерон. – К.: Основи, 1998.– 489 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.