Принцип поділу влади в українському державотворенні

Владислав Валерійович Забарський

Анотація


В статті розглядається принцип поділу влад через призму його виникнення, становлення і обґрунтування відомими мислителями та запровадження в Україні. Звертається увага на неоднозначність підходів науковців щодо розуміння даного принципу і на проблеми, пов’язані з його реалізацією на території нашої держави.

Ключові слова


поділ влади; державна влада; законодавча влада; судова влада; виконавча влада; суб’єкти влади; права; свободи; обов’язки

Посилання


Конституція незалежної України / За ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемшученка, В. О. Євдокимова. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2000. – 428 с.

Платон. Государство. Собрание сочинений в 4-х т. – М.: Мысль, 1994. – Т.3. – С. 79-420.

Аристотель. Политика. Сочинения в 4-х т. – М.: Мысль, 1983. – Т.4. – С. 375-644.

Коваленко А. А. Розвиток виконавчої влади в Україні на сучасному етапі: теорія та практика / А. А. Коваленко. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2002. – 512 с.

Политическая энциклопедия / Ред. Г. Ю. Семигин. – М.: Мысль, 1999. – 701 с.

Локк Д. Два трактата о правлении. Сочинения в 3-х т. – М.: Мысль, 1988. – Т. 3. – С. 135-405.

Юридична енциклопедія / Голова редкол. Ю.С. Шемшученко. – К.: Вид-во «Українська енциклопедія», 2001. – Т. 3. – 792 с.

Себайн Д. Г., Торсон Т. Л. Історія політичної думки / Д. Г. Себайн, Т. Л. Торсон. – К.: Основи, 1997. – 838 с.

Скрипнюк О. В. Теоретико-методологічні засади формування та розвитку громадянського суспільства і правової держави в Україні / О. В. Скрипнюк – К.: Хрещатик, 1995. – 216 с.

Даль Р. А. О демократии. – М.: Аспект Пресс, 2000. – 208 с., Рябов С. Г. Державна влада: проблеми авторитету й легітимності. – К.: НІСД, 1996. – 124 с.

Конституція незалежної України у 3-х кн. / Під заг. ред. С. Головатого. – К.: «Право», УПФ, 1995. – Кн. 1. – 398 с.

Конституції і конституційні акти України. Історія і сучасність. – К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2001. – 400 с.

Конституційні акти України. 1917 – 1920. Невідомі конституції України. – К.: Фі-лософська і соціологічна думка, 1992. – 272 с.

Дністрянський С. Загальна наука права і політики / С. Дністрянський. – Прага, 1923. – Т. 1. – 398 с.

Конституція України: Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.

Колодій А. М. Громадянське суспільство: доктрина та вітчизняна практика / А. М. Колодій // Право України. – 2013. – № 9. – С. 270 - 285.

Скрипнюк С. Сучасна конституційно-правова доктрина / С. Скрипнюк // Право України. – 2013. – № 12. – С. 16 - 32.

Про звернення громадян: Закон України від 2 жовтня 1996 р. № 393/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 47. – Ст. 256.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.