Громадянське суспільство: український контекст

Олена Миколаївна Волкова

Анотація


У статті аналізуються сучасні підходи до поняття громадянського суспільства. Автор визначає особливості втілення теоретичних конструкцій громадянського суспільства в державно-політичне життя країни. Робиться спроба надати теоретичне обґрунтування напрямків розбудови громадянського суспільства в Україні.

Ключові слова


демократія; громадянське суспільство; громадянська солідарність; громадські організації

Посилання


Фукуяма Ф. Примат культури. – Ї. Незалежний культурологічний часопис. – 2001. – № 21. – С. 49-51.

Громадянське суспільство як здійснення свободи:

центральносхідноєвропейський досвід / За ред. А. Карася. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 1999. – 384 с.

Колодій А. Ф. На шляху до громадянського суспільства. Теоретичні засади й соціокультурні передумови демократичної трансформації в Україні: [монографія] / А. Ф. Колодій. – Львів: Червона Калина, 2002. – 272 с.

Токвіль А. Про демократію в Америці / А. Токвіль. – М.: Прогрес, 1987. – 570 с.

Нижник Н. Контроль у сфері державного управління / Н. Нижник, О. Машков, С. Мосов // Вісник УАДУ – К., 1998. – № 2. – С. 23–31.

Нікітін В. В. Особливості формування громадянського суспільства в Україні / В. В. Нікітін // Актуальні проблеми державного управління: зб. наук. праць – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – № 2 (16): у 2-х ч. – Ч. 1. – С. 67–74.

Воронов І. О. Виклик Левіафану: еволюція і перспективи громадянського суспільства: [монографія] / І. О. Воронов. – К.: Генеза, 2007. – 400 с.

Мартиненко В. М. Державне управління: шлях до нової парадигми (теорія та методологія): [монографія] / В. М. Мартиненко. – Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», 2003. – 220 с.

Брегеда А. Ю. Основи політології: [навч. посібн.] / А. Ю. Брегеда. – К.: КНЕУ, 2000. – 312 с.

Факторы развития гражданского общества и механизмы его взаимодействия с государством / [И. В. Мерсиянова, Л.Г. Ионин, А. Ю. Сунгуров и др.], под ред. Л. И. Якобсона. – М.: Вершина, 2008. – 296 с.

Политюк Б. С. Социальная интеграция как фактор правового регулирования / Б. С. Политюк // Актуальні проблеми права: теорія і практика: зб. наук. пр.Східноукраїнського державного університету [гол. ред. Л. І. Лазор]. – Луганськ: Вид-во Східноукр. держ. ун-ту. – 1999. – № 1. – С. 201.

Політична система і громадянське суспільство: європейські і українські реалії: [монографія] / А. І. Кудряченко, В. М. Бебик, В. І. Бортніков, Ф. М. Рудич та ін.; за заг. ред. д.і.н., проф. А. І. Кудряченка. – К.: НІСД, 2007. – 396 с.

Українське суспільство 1992 — 2008. Соціологічний моніторинг /За ред. В. Ворони, М. Шульги. – К.: Ін-т соціології НАН України, 2008. – 530 с.

Орлова О. В. Гражданское общество и личность: политико- правовые аспекты / О. В. Орлова – М.: Пресс, 2005. – 118 с.

Турен А. Повернення дієвця / А. Турен. – К.: Альтерпрес, 2003. – 320 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.