Турист як сторона договору про надання туристичних послуг

Василь Васильович Чуднов

Анотація


В статті йдеться про правове становище туриста за чинним законодавством як споживача. Звертається увага на його права у публічній та приватній сферах, обґрунтовується парадигма переважаючих прав туриста за умови обмеження зловживання ними загальними обов’язками дотримання національного режиму і соціальних цінностей. Вказується що при вирішенні спорів з порушенням прав туриста слід виходити із положень актів чинного законодавства

Ключові слова


законодавство; турист; права; обов’язки

Посилання


Договірне право України. Загальна частина: навч. посіб. / Т.В. Боднар, О.В. Дзера, Н.С. Кузнєцова, та ін.; за ред. О.В. Дзери.—К.: Юрінком Інтер, 2008.–896 с.

Глобальний етичний кодекс туризму [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //ljcnege www.world-tourism

Мічурін Є.О. Обмеження майнових прав фізичних осіб (цивільно-правовий аспект): автореф. дис. ... докт. юрид. наук: спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право» / Є.О. Мічурін.–К., 2009.–40 с.

Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-ХІІ [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/go /2801-12

Про захист прав споживачів: Закон України в ред. від 15 грудня 1993 року № 3682-ХІІ [Електронний ресурс].– Режим доступу: http: //zakon.rada.gov. ua/go/1023-12

Про туризм: Закон України від 15 вересня 1995 року № 324/95-ВР // Відомості Верховної Ради України.–1995.– N 31.–Ст. 241.

Статут Всесвітньої туристичної організації [Електронний ресурс].–Режим доступу: http: //buklib.net/books/30034/

Цивільний кодекс України: Закон, Кодекс від 16 січня 2003 року № 435-IV [Електронний ресурс].–Режим доступу: http: //zakon.rada.gov.ua /go/ 435-15


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.