До питання концептуалізації поняття адміністративної відповідальності

Олександр Миколайович Щукін

Анотація


Статтю присвячено дослідженню проблематики адміністративної відповідальності. Проаналізовано основні підходи до адміністративної відповідальності через аналіз термінів «відповідальність», «юридична відповідальність», «адміністративна відповідальність». Визначено специфічні ознаки, які відрізняють її від інших видів юридичної відповідальності.

Ключові слова


відповідальність; юридична відповідальність; адміністративна відповідальність

Посилання


Авер’янов В. Б. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч.: У двох томах: Том 1. Загальна частина / Ред. колегія: В.Б. Аверянов (голова).–К.: Видавництво «Юридична думка», 2004.–584 с.

Адміністративна відповідальність в Україні: Навч. посібник / Укладачі: Городинський М.І., Гуменюк В.А., Джагупов Г.В. та інші /За заг. ред. А.Т. Комзюка–Х.: Ун-т внутр. справ, 1998.–120 с.

Адміністративне судочинство: підруч. / [Т.О. Коломоєць, Ю.В. Пирожкова, О.О. Газенко та ін.] за заг. ред. Т.О. Коломоєць; Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний ун-т» Міністерства освіти і науки України.–К.; Запоріжжя: Істина, 2009.–344 с.

Битяк Ю.П., Зуй В.В., Комзюк А.Т. Переконання і примус у державному управлінні: Адміністративна відповідальність: конспект лекцій.–Х., 1994.–120 с.

Голосніченко І.П. Про необхідність реформування окремих інститутів адміністративного права в умовах розвитку демократії / І.П. Голосніченко // Концепція розвитку законодавства України: матеріали науково-практичної конференції.–К., 1996.–С. 112.

Коваль Л.В. Адміністративне право України / Л.В. Коваль.– К.: Основи, 1994.–154 с.

Колпаков В.К. Адміністративно-деліктний правовий феномен: [монографія] / В.К. Колпаков; Національна академія внутрішніх справ України.–К.: Юрінком Інтер, 2004.–528 с.

Комзюк А.Т. Проблеми правового інституту адміністративної відповідальності в системі адміністративного законодавства / А.Т. Комзюк // Систематизація законодавства в Україні: проблеми теорії і практики: матеріали Міжнародної науково- практичної конференції.–К., 1996.–С. 308–309.

Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти).– К., 2003.–287 с.

Лук’янець Д.М. Розвиток інституту адміністративної відповідальності: концептуальні засади та проблеми правореалізації: автореф.. дис. на здобуття наук. ступеня доктора. юрид. наук: спец. 12.00.07 «Адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / Д.М. Лук’янець.–К., 2007.–35 с.

Стеценко С.Г. Адміністративне право України: Навчальний посібник.–К.: Атіка,2007.–624 с.

Самещенко И.С. Предпосылки юридической ответственности / И.С. Самещенко, М.Х. Фарукщин // Правоведение.–1970.–№ 5.–С. 29-31.

Сетров М.И. Принцип системности и его основные понятия / М.И. Сетров // Проблемы методологии системного исследования.–М. , 1970.–С. 49-63.

Теорія держави і права: Навч. посіб. / A.M. Колодій, В.В. Копєйчиков, C.Л. Лисенков та ін.; За заг. ред. С.Л. Лисенкова, В.В. Копєйчикова.–K., 2002.–С. 247.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.