Оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елемент гарантії реалізації права громадян на захист

Влада Владиленівна Горкава

Анотація


У статті автором розглядається оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення як елементу гарантії реалізації права громадян на захист. З’ясовано, що оскарження постанови у справі про адміністративні правопорушення має важливе значення для реалізації громадянами права на захист своїх інтересів, що є дієвим заходом для усунення помилок у застосуванні норм матеріального права.


Ключові слова


право на захист; оскарження постанови; гарантії реалізації права; адміністративне провадження

Посилання


Конституція України від 28 червня 1996 року № 254к/ 96-ВР: за станом на 30 вересня 2010 року / Верховна Рада України.–Офіц. вид.–К.: Парлам. вид-во, 2010.–125 с.– (Бібліотека офіційних видань).

Кодекс адміністративного судочинства України від 06.07.2005 № 2747-IV: за станом на 21 листопада 2013 р. № 709-VII [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4.rada. gov.ua /laws/show/2747-15

Комзюк А.Т. Адміністративний процес України: [навч. посіб.] / Комзюк А.Т., Бевзенко В.М., Мельник Р.С.–Київ: Прецедент, 2007.–531 с.

Ківалов С.В. Адміністративне право України: [підручник] / С. В. Ківалов.–Одеса: «Юридична література», 2003.– 896 с.

Кононенко О. Щодо судового розгляду адміністративних справ // Право України.–1999.–№ 2.–С. 40-46.

Бородін І.Л. Адміністративно-юрисдикційний процес: [монографія] / І.Л. Бородін.–К.: Алерта, 2007.–184 с.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07 грудня 1984 року № 8073-Х: за станом на 22 грудня 2010 року / Верховна Рада України.–Офіц. вид.–К.: Парлам. вид-во, 2010.–280 с.–(Бібліотека офіційних видань).

Короєд С.О. Перегляд рішень суду у справах про адміністративні проступки / С.О. Короєд // Судова апеляція.–2007.–№ 3 (8).–С. 124-129.

Демський Е Ф. Особливості перегляду постанови у справі про адміністративне правопорушення / Е.Ф. Демський [Електронний ресурс].–Режим доступу: // http://www.info- library.com.ua/books-text-10010.html

Про практику розгляду судами скарг на постанови у справах про адміністративні правопорушення: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24.06.1988 р. № 6 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http:// zakon4.rada. gov.ua/laws/show/v0006700-88


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.