Теоретико-правова характеристика правового регулювання трубопровідного транспорту в Україні

Євгенія Володимирівна Довженко

Анотація


У статті з теоретико-правових позицій визначено місце та роль правових норм, що регулюють функціонування трубопроводів, у правовій системі України, сформульовано основні проблеми правового регулювання функціонування трубопровідного транспорту та наведено авторське бачення можливих шляхів їх вирішення.

Ключові слова


трубопровідний транспорт; право; галузь права; законодавство; транспорт

Посилання


Шульженко Ф.П., Гайдулін О.О., Кундрик Р.С. Транспортне право: Навч. посібник–К.: КНЕУ, 2005.–190 с.

Перчик А.И. Трубопроводное право.–М.: Нефть и газ, 2002. –366 с. [Электронный ресурс]–Режим доступа: http://www. Lider.ru/ detail/ book 38271/html/

Ларин И.Г. Правовой режим имущества трубопроводного транспорта // «Правовые аспекты совершенствования хозяйственного механизма». Сб.статей.–М.: Изд. ИГ и ПАН СССР, 1979.

Перчик І.Г. Цитов. праця.

Закиева О.Г. Правовое регулирование отношений в сфере транспортировки нефти по магистральным нефтепроводам: автореф. дис. … канд. юрид. наук [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. dissercat/com/content/

Ситников С.Л. Гражданско-правовое регулирование транспортировки нефти посредством системы нефтепроводов: актуальные поблемы соотношения вещно-правовых и обязательственно-правовых отношений: автореф. дис. … канд. юрид. наук [Електронний ресурс].– Режим доступу: http://www. dissercat/com/content/

Онацький Е.А. Адміністративно-правові засади діяльності магістрального трубопровідного права: автореф. дис. … канд. юрид. наук.–Київ, 2010.–23 с.

Руденко Л.Д. Щодо визначення магістрального трубопровідного транспорту // Правничий часопис Донецького університету.–2011.–№ 1.–С. 62-67. [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://www. pravoznavec. com.ua/ period/artide/2771

Перчик И.Г. Трубопроводное право: научное направление, учебная дисциплина, подотрасль транспортного права // Транспортное право.–М.: Юрист, 2005.–С. 37-41.

Перчик І.Г. Цитов. робота.–С. 40.

Егиазаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие.– Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации.–М.: ЗАО «Юридический Дом «Юстицинформ», 2002.–С. 30.

Булгакова І.В. Клепікова О.В. Транспортне право України: Академічний курс: Підруч. для студ. юр.спец. вищ.навч. закл.–К.: Концерн «Видавничий Дім «Ін Юре», 2005.–536 с.

Транспортне право України: підруч. для студ. вищ. навч. закл. / М.Л. Шелухін, О.І. Антонюк, В.О. Вишневецька та ін.; за ред. М.Л. Шелухіна.–К.: Вид. Дім «Ін Юре», 2008.– 896 с.

Транспортне право України: Навч. посіб. / Демський Е.Ф., Іжевський В.К. та ін.; за заг.ред. В.К. Іжевського, Е.Ф. Демського.–К.: Атіка, 2008.–292 с.

Онацький Е.А. Цитов. праця.–С. 12.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.