Процесуальний порядок огляду місця події

Валерій Іванович Цимбалюк

Анотація


У статті досліджується порядок проведення огляду місця події як одна із найбільш складних слідчих дій та її процесуальний порядок оформлення. Розглянуті загальні вимоги до проведення слідчих (розшукових) дій, процесуальні документи, оформлювані при огляді місця події, а також випадки проведення додаткового і повторного огляду місця події.


Ключові слова


огляд місця події, місце злочину, місце події, слідчий, протокол огляду місця події.

Посилання


Білецький Є. М. Білецька Г. А. Судова ме-дицина та судова психіатрія: Навчальний посіб-ник / Є. М. Білецький, Г. А. Білецька. – Х.: Оді-ссей, 2008 – 200 с.

Судебная медицина в схемах (Общая и осо-бенная часть): Учебное пособие / Гирько С. И., Николаева Г. С., Николаев В. Н., Николаев С. В., Верхолина Е. В. – М.: Изд-во Эксмо, 2006.

Гора І. В. Криміналістика: [навч. посіб.] / І. В. Гора – К.: Алерта, 2005. – Ч. І: Криміналіс-тична техніка. – 320 с.

Григус І. М. Судова медицина та психіатрія: курс лекцій [для студ. вищ. навч. закл.] / І. М. Григус. – Рівне, 2010. – 200 с.

Гулкевич З. Т. Роль протоколів слідчих дій у доказуванні в кримінальних справах / З. Т. Гул-кевич // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – Львів, 2001. – № 36. – С. 576–580.

Іщенко В. М. Протоколи слідчих і судових дій та інші документи як джерела доказів у кри-мінальному судочинстві: автореф. дис… канд. юрид. наук: 12.00.09 / В. М. Іщенко. – Х., 2001. – 20 с.

Коршунов В. М. Следы на месте происшес-твия. Обнаружение, фиксация, изъятие / В. М. Коршунов – М.: Экзамен, 2001. – 288 с.

Кримінально-процесуальний кодекс України від 13 квітня 2012 р. № 4651-VI // Відомості Вер-ховної Ради України. – 2013. – № 9-10, № 11-12, № 13. – Ст. 88.

Кримінальний кодекс України від 5 квітня 2001 р. № 2341-III // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст. 131.

Фиксация результатов осмотра места про-исшествия. Справочное пособие для следовате-лей. – К.: РИО МВД УССР, 1981. – 97 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.