Німецький досвід та національні особливості становлення і розвитку адміністративно-господарського права

Роман Сергійович Мельник, Євген Вікторович Петров

Анотація


Через призму порівняльно-правового дослідження розкривається сутність та особливості адміністративно-господарського права Німеччини, а також аналізується процес становлення та розвитку вітчизняного адміністративно-господарського права.


Ключові слова


адміністративне право; адміністративно-господарське право; державне управління; економіка; господарство

Посилання


Штобер Рольф Хозяйственно-административное право. Основы и проблемы. Мировая экономика и внутренний рынок = All-gemeines Wirtschaftsverwaltungsrecht. Grundlagen des Wirtschaftsverfassungs- und Wirtschaftsverwal-tungsrecht, des Weltwirtschafts- und Binnenmarkt-rechts / Рольф Штобер; пер. с нем. – М.: Волтерс Клувер, 2008.–400 с.

Wirtschaftsverwaltungsrecht [Електронний ре-сурс].–Режим доступу: http://de.wikipedia.org/wiki/ Wirtschaftsverwaltungsrecht.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністративне право як ідея врегулювання: основні засади та завдання систематики адміністративного права / Ебергард Шмідт-Ассманн; [пер. з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов]; відп. ред. О. Сироїд. –[2-ге вид., переробл. та допов.].–К.: К.І.С., 2009.–552 с.

Братусь С. К проблеме хозяйственно-административного права / С. Братусь // Советское государство и революция права.–1930.–№ 11–12.–С. 146–167.

Егоров П. Ю. Становление советского административного права (1917–1940) / Ю.П. Егоров.–ОАО «ИПК «Ульяновский Дом печати», 2006.–160 с.

Административное право России: курс лекций / [К.С. Бельский, А.А. Гришковец, В.Н. Медведев и др.]; под ред. Н.Ю. Хаманевой.–М.: ТК Велби; Проспект, 2008.–704 с.

Адміністративне право України. Академічний курс: підручник: у 2 т. Т. 2. Особлива частина / ред. колегія: В. Б. Авер’янов (голова) та ін.–К.: Юрид. думка, 2005.– 624 с.

Алексеев С.В. Концепция административно-хозяйственного правоотношения / С.В. Алексеев // Закон и право.–2005.– № 3.–С. 63–68.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.