СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ЮСТИЦІЇ

О. Д. Тихомиров, О. С. Гусарєва

Анотація


У статті аналізуються різні наукові підходи до розуміння адміністративної юстиції на прикладах теоретико-правових досліджень окремих українських та російських науковців, що стануть основою для формування більш розвинутої методології наукового пізнання інституту адміністративної юстиції.

Ключові слова


адміністративна юстиція; метод герменевтики; форма судового захисту; правосуддя; правовий інститут

Посилання


Адміністративна юстиція: європейський досвід і пропозиції для України / Автори-упор.: І. Б. Коліушко, Р. О. Куйбіда. - К. : Факт, 2003. - 536 с.

Альхименко А. В. Административная юстиция в западноевропейских странах и в России : сравнительно-правовой анализ : дисс. ... к. ю. н. : 12.00.14. - Москва, 2004. - 187 c.

Бахрах Д. Н. Административное право России : учебник для вузов. - М. : НОРМА, 2002. - 254 с.

Георгієвський Ю. В. Адміністративна юстиція : дис. ... к. ю. н. : 12.00.07 / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого. - Х., 2004. - 218 с.

Кравцова Ю. О. Адміністративна юстиція в Україні - становлення та розвиток // Юридичний вісник.

Кузьменко О. В. Адміністративна юстиція в Україні : навч. посіб. - К. : Атіка, 2007. - 167 с.

Основи адміністративного судочинства в Україні : навч. посіб. для юридичних факультетів та юридичних клінік / За заг. ред. Александрової Н. В., Куйбіди Р. О. - К. : Конус-Ю,

- 256 с.

Педько Ю. С. Становлення та правове регулювання адміністративної юстиції в Україні : дис. ... к. ю. н. : 12.00.07 / НАН України; Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького. - К., 2004. - 232 с.

Решота В. В. Перспективи реформування адміністративної юстиції у системі державного управління України // Демократичне врядування : наук. вісник. - 2008. - Вип. 1.

Саліщева Н. Г., Хаманєва Н. Ю. Адміністративна юстиція та адміністративне судочинство в Російській Федерації / Прав. ун-т при Інст. держ. та права РАН. - М., 2001. - 41 с.

Старилов Ю. Н. Административная юстиция. Теория, история, перспективы. - М. : НОРМА, 2001. - 304 с.

Стефанюк В. С. Правова обумовленість запровадження адміністративної юстиції в Україні : автореф. ... к. ю. н. за спец. 12.00.07/ Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. - К., 2005. - 19 с.

Хаманева Н. Ю. Защита прав граждан в сфере исполнительной власти. - М. : Ин-т государства и права Российской академии наук, 1997. - 217 с.

Чечет Д. М. Адміністративна юстиція (теоретичні проблеми). - Л. : Вид-во ЛГУ, 1973. - 89 с.

Матеріали Центру адаптації державної служби до стандартів Європейського Союзу //http://www.center.gov.ua

Малий енциклопедичний словник Брокгауза та Ефрона // http : // ru.wikipedia.org О. Д. Тихомиров, О. С. Гусарева


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.