До питання функціонування громадянського суспільства та розбудови правової держави в Україні

Анатолій Євгенійович Шевченко, Алла Вікторівна Старостюк

Анотація


Наукову статтю присвячено теоретико-історичним проблемам громадянського суспільства та правової держави, особливостям їх функціонування на сучасному етапі розвитку України. Автори досліджують також взаємозв’язок громадянського суспільства і правової держави, що виражається в поєднанні їх багатьох цілей та завдань.


Ключові слова


громадянське суспільство; правова держава; правова активність; парламентаризм; політичні партії; політична та правова культура

Посилання


Кант И. Сочинения/И.Кант.–М.: Мысль, 1965.–Т. 4.–Ч. II.– С. 147.

Гегель Г.Ф. Философия права/Г.Ф. Гегель.–М.: Мысль, 1990.–346 с.

Там само.–С. 208.

Фергюсон А. Опыт истории гражданського общества / А. Фергюсон.–М.: РОССПЭН, 2000.–С. 107.

Кистяковский Б.А. Философия и социология права / Б.А. Кистяковский; сост., примеч., указ. В.В. Сапова.– СПб.: РХГИ, 1999.–330 с.

Конституция УССР: реализация ее принципов и норм / Н.И. Козюбра, В.В. Оксамытный, Р.К. Давыдов и др.–К., 1988.–С. 56.

Кім А.І. Радянське виборче право. Питання теорії виборчого законодавства та практики його застосування / А.І. Кім.– М., 1965.–112 с.; Пальгунова Т.М. Радянське виборче законодавство і питання удосконалення організації виборів в місцеві Ради: автореф. дис… канд. юрид. наук / Т.М. Пальгунова.–Саратов, 1972.–18 с.; Матвієнко А.С. Конституційні принципи виборів до Рад народних депутатів та їх реалізація в умовах розвинутого соціалізму: автореф. дис… канд. юрид. наук/А.С. Матвієнко.–Алма-Ата, 1980.– 19 с.

Шаповал В.М. Конституційне право зарубіжних країн: підручник/В.М. Шаповал.–К.: Артек; Вища шк., 1997.– С. 128.

Жаровська І.М. Правова природа державної влади: теоретико-правове дослідження / І.М. Журавська.–Л., 2013.–С. 163.

Резнік О. Громадянські практики в перехідному суспільстві: чинники, суб’єкти, способи реалізації / О.Резнік.–К.: Ін-т соціології НАН України, 2011.–С. 57.

Влада і суспільство: діалог через громадські ради: монографія / Ю.Ж. Шайгордський, Т.С. Андрійчук, А.Я. Дідух [та ін ]; за заг. ред. Ю.Ж. Шайгородського.–К.: ПАЛИВОДА А.В., 2011.–С. 5.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.