Особливості порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень

Юрій Борисович Василик

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей порушення справ про перевезення пасажирів через державний кордон України без належних документів під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень, визначено особливості цієї стадії, коло осіб, що мають право їх порушувати, а також запропоновано конкретні пропозиції по удосконаленню чинного законодавства.


Ключові слова


адміністративна відповідальність; перевізник; державний кордон; протокол; підвідомчість

Посилання


Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України «Про Державну прикордонну службу України»: Закон України від 3 квітня 2003 р. № 662-IV [Текст] // Відомості Верховної Ради України.–2003.–№ 27.–Ст. 209.

Кодекс України про адміністративні правопорушення від 7 грудня 1984 р. № 8073-X [Текст] // Відомості Верховної Ради Української РСР.–1984.–Додаток до № 51.–Ст. 1122.

Про виключну (морську) економічну зону України: Закон України від 16 травня 1995 р. № 169/95-ВР [Текст] // Відомості Верховної Ради України.–1995.–№ 21.–Ст. 152.

Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2920 ІІІ [Текст] // Відомості Верховної Ради України.–2002.–№ 16.–Ст. 113.

Галаган И.А. Административная ответственность в СССР. Процессуальное регулирование [Текст] / И. А. Галаган.– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1976.–198 с.

Колпаков В.К. Адміністративне право України: [Підручник] [Текст] / В.К. Колпаков.–К.: Юрінком Інтер, 1999.–736 с.

Адміністративна діяльність органів внутрішніх справ. Загальна частина: [Підручник] [Текст] / [Під заг. ред. І.П. Голосніченка, Я.Ю. Кондратьєва].–К.: Українська академія внутр. справ, 1995.–177 с.

Адміністративне право України: [Підручник для юрид. вузів і фак.] [Текст] / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка.–Харків: Право, 2001.–528 с.

Бандурка А.М. Административный процесс: [Учебник] [Текст] / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко.–Харьков: Изд-во НУВД, 2001.–352 с.

Васильев А.С. Административное право Украины (общая часть): [Учебное пособие] [Текст] / А.С. Васильев.–Х.: Одиссей, 2001.–288 с.

Коваль Л. Адміністративне право України: [Курс лекцій] (Загальна частина) [Текст] / Л. Коваль.–К.: Основи, 1994.– 154 с.

Производство по административным правонарушениям: [Учеб. пособие] [Текст] / [Отв. ред. Д. Н. Бахрах].– Свердловск: Свердл. юрид. ин-т 1986–80 с.

Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами Державної прикордонної служби України матеріалів справ про адміністративні правопорушення: Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 18.09.2013 № 898, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09.10.2013 за № 1729/24261 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://search. ligazakon.ua/l_doc2.nsf/ link1/ RE24261.html

Про затвердження Порядку забезпечення надання перевізникам, які здійснюють міжнародні пасажирські перевезення, та органам охорони державного кордону інформації про документи, необхідні пасажирам для в'їзду в Україну та до іноземних держав: Постанова Кабінету Міністрів України від 27 липня 2011 р. № 811 [Електронний ресурс].–Режим доступу: http://zakon4. rada.gov.ua/laws/ show/811-2011-%D0%BF

Гончарук С.Т. Адміністративна відповідальність за законодавством України (адміністративно-юрисдикційні повноваження органів внутрішніх справ): [Навчальний посібник] [Текст] / С.Т. Гончарук.–К., 1995.–80 с.

Застрожная О.К. Советский административный процесс: [Учебное пособие] [Текст] / О.К. Застрожная.–Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985.–100 с.

Коваль Л.В. Адміністративне право: [Курс лекцій для студентів юрид. вузів та факультетів] [Текст] / Л.В. Коваль.–К.: Вентурі, 1998.–208 с.

Бахрах Д.Н. Административное право: [Учебник для вузов] [Текст] / Д.Н. Бахрах.–М.: БЕК, 1996.–368 с.

Бандурка А.М. Административный процесс: [Учебник] [Текст] / А.М. Бандурка, Н.М. Тищенко.–Харьков: Изд-во НУВД, 2001.–352 с.

Ківалов С.В. Адміністративне право України: [Навчально- методичний посібник] [Текст] / С.В. Ківалов, Л.Р. Біла.– Одеса: Юридична література, 2001.–304 с.

Адміністративне право України [Підручник для юрид. вузів і фак.] [Текст] / Ю.П. Битяк, В.В. Богуцький, В.М. Гаращук та ін.]; За ред. Ю.П. Битяка.–Харків: Право, 2001.–528 с.

Клюшниченко А.П. Организация административно-юрисдикционной деятельности органов внутренних дел в свете Основ законодательства СССР об административных правонарушениях: [Учеб. пособие] [Текст] / А.П.Клюшниченко. К.: КВШ МВД СССР, 1983.–56 с.

Застрожная О.К. Советский административный процесс: [Учебное пособие] [Текст] / О.К. Засторожная.–Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 1985.–100 с.

Комзюк А.Т. Адміністративний примус в правоохоронній діяльності міліції в Україні: Дис... д-ра юрид. наук: 12.00.07 / А.Т. Комзюк; Національний ун-т внутрішніх справ.–Х., 2002.–363 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.