Поняття і сутність перестрахування

Ірина Михайлівна Войцеховська

Анотація


У статті досліджуються основні законодавчі та науково-теоретичні підходи до визначення поняття «перестрахування», а також розкривається його правова природа. Зокрема, доведено неприпустимість ототожнення перестрахування зі страхуванням та поширення страхового законодавства на перестрахові відносини.


Ключові слова


перестрахування; захист майнових інтересів страховиків; перестраховик; перестрахувальник; перестрахове законодавство

Посилання


Господарський кодекс України: від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 18, 19-20, 21-22. – Ст. 144.

Цивільний кодекс України: від 16 січня 2003 року // Відомості Верховної Ради України. – 2003. – № 40-44. – Ст. 356.

Про страхування: Закон України від 7 березня 1996 року № 85/96-ВР // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 18. – Ст. 78.

Воблый К. Г. Основы экономии страхования / К. Г. Воблый. – М.: Анкил, 1993. – 227 с.

Дмитриева Д. Э. Правовое регулирование отношений перестрахования с участием российских и иностранных страховщиков: дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Д. Э. Дмитриева; Российский университет дружбы народов. – Москва, 2013. – 206 с.

Зимовська Л. Проблеми перестрахування в Україні / Л. Зимовська, Т. Федоренко // Вісник Київ. нац. торговельно-економіч. ун-ту: Науково-практич. журнал. – 2006. – № 4. – С. 46-50.

Исаев Н. О. Правовое регулирование договора перестрахования: проблемы теории и практики: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Н. О. Исаев. – Москва, 2006. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www. dissercat.com/content/pravovoe-regulirovanie-dogovora-perestrakhovaniya-problemy-teorii-i-praktiki.

Клочкова Е. Н. Договор перестрахования в российском гражданском праве: автореф. дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / Е. Н. Клочкова. – Москва, 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://law.edu.ru/book/book.asp?bookID= 1322760.

Райхер В. К., Агарков М. М. Общественно-исторические типы страхования / В. К. Райхер, М. М. Агарков. – M., Л.: Из-во АН СССР, 1947. – 282 с.

Семенова К. Г. Договір перестрахування: дис. … канд. юрид. наук: 12.00.03 / К. Г. Семенова; Харківський нац. ун-т внутрішніх справ. – Харків, 2007. – 190 с.

Серебровский В. И. Избранные труды по наследственному и страховому праву / В. И. Серебровский. – М.: Статут, 2003. – 558 с.

Худяков А. И. Страховое право / А. И. Худяков. – СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридич. центр Пресс», 2004. – 691 с.

Шершеневич Г. Ф. Курс торгового права. Т. II / Г. Ф. Шершеневич. – СПб., 1908. – 624 с.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.