Проблематика забезпечення законності в теорії публічної адміністрації

Леонід Михайлович Бєлкін

Анотація


Розглянуті окремі теоретичні та прикладні аспекти щодо вирішення питань законності в теорії публічної адміністрації. Показано, що розгляд публічної адміністрації в контексті європейського адміністративного права потребує підходів до забезпечення законності, які можуть відрізнятися від традиційно прийнятих в системі забезпечення законності в діяльності органів виконавчої влади.


Ключові слова


публічна адміністрація; публічне адміністрування; публічне управління; органи виконавчої влади; забезпечення законності; громадянське суспільство

Посилання


Кравцова Т. М. Поняття та принципи діяль-ності публічної адміністрації / Т. М. Кравцова, А. В. Солонар // Форум права: Електронне нау-кове фахове видання. – 2010. – № 4. – С. 522-525.

Колпаков В. К. Предмет адміністративного права: сучасний вимір / В. К. Колпаков // Юри-дична Україна. – 2008. – № 3. – С. 33-38.

Административное право зарубежных стран / Л. М. Гудошников, А. А. Жданов, А. Н. Козырин и др.; Под ред. А. Н. Козырина. – М.: Издательство «СПАРК», 1996. – 229 с. – ISBN 5-88914-036-1.

Катеринчук М. Дезорієнтуючі орієнтири практики Конституційного Суду / М. Катеринчук // Українська правда [Електронний ресурс]. – 11.01.2012 р. – Режим доступу: http://www. pravda.com.ua/articles/2012/01/11/ 6896215/

Мосьондз С. О. Еволюція органів публічної адміністрації у сфері науки на теренах України / С. О. Мосьондз // Журнал східноєвропейського права. – 2014. – № 2. – С. 10-15.

Мацелик Т. О. Публічна адміністрація: пи-тання понятійно-категоріального апарату / Т. О. Мацелик // Часопис Київського університе-ту права. – 2012. – № 1. – С. 135-138.

Панейко Ю. Л. Теоретичні основи самовря-дування / Ю. Л. Панейко. – Мюнхен: Укр. Вільна Академія наук в Німеччині, 1963. – 194 с.

Авер'янов В. Реформування українського адміністративного права: ґрунтовний привід для теоретичної дискусії / В. Авер'янов // Право України. – 2003. – № 5. – С. 117-122.

Білозерська Т. О. Адміністративно-правові засади співробітництва України та Європейсько-го Союзу в сучасних умовах: автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.07 / Т. О. Білозерська; Нац. ун-т біоресурсів і природокористування України. – К., 2009. – 24 с.

Колпаков В. К. Про публічні адміністрації / В. К. Колпаков // Право України. – 2003. – № 5 – С. 28-31.

Колпаков В. К. Адміністративне право: су-часні проблеми предмета / В. К. Колпаков // Пра-во і держава сучасної України: проблеми розвит-ку та взаємодії. – Ч. 1. – К.: Київський нац. ун-т. внутр. справ, 2008. – С. 28-33.

Колпаков В. К. Адміністративне право: ге-незис доктрини / В. К. Колпаков // Адміністрати-вне право: сучасність та перспективи: зб. мат. круглого столу 07.05.2012 р., м. Київ. – К.: Інсти-тут держави і права НАН України, 2012. – С. 7-19.

Курс адміністративного права України: пі-дручник / В. К. Колпаков, О. В. Кузьменко, І. Д. Пастух та ін.; за ред. В. В. Коваленка. – К.: Юрінком Інтер, 2012. – 808 с.

Коломоєць Т. О. Адміністративне право України: Акад. курс: підруч. / Т. О. Коломоєць. – К.: Юрінком Інтер, 2011. – 576 с. – ISBN 978-966-667-493-0.

Галунько В. В. Правова культура (антику-льтура) у сфері публічної служби [Електронний ресурс] / В. В. Галунько // Actual problems of cor-ruption prevention and counteraction. – 2011. – Ре-жим доступу: http://law-property.in.ua/articles/ general-administrative-law/95-legal-antykultura-culture-in-the-public-service.html

Пухтецька А. Європейський адміністрати-вний простір і принцип верховенства права: мо-нографія / А. Пухтецька; відп. ред. В. Б. Авер’янов. – К.: Юридична думка, 2010. – 140 с. – ISBN 978-966-8602-77-1

Ефективна публічна адміністрація (довід-ник для міністрів) / Автори-упорядники: І. Коліушко, В. Тимощук. – К., 2006. – 32 с.

Пухтецька А. Принцип верховенства пра-ва: сучасні європейські доктрини як орієнтир для реформування національного законодавства / А. Пухтецька // Вісник НАН України. – 2010. – № 3. – С. 33-43.

Босак О. З. Публічне управління як нова модель управління у державному секторі / О. З. Босак // Державне управління: теорія та практика: Електронне наукове фахове видання [Електронний ресурс]. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej12/txts/ 10bozuds.pdf

Солових В. П. «Good governance» як одна із сучасних моделей державного управління / В. П. Солових // Науковий вісник Академії муні-ципального управління: Зб. наук. праць. Серія «управління» / За заг. ред. В. К. Присяжнюка, В. Д. Бакуменка. – 2010. – № 1. – С. 112-121.

Безверхнюк Т. М. Європейські стандарти врядування на регіональному рівні: монографія / Т. М. Безверхнюк. – Одеса: Вид-во ОРІДУ НА-ДУ, 2008. – 326 c. – ISBN 978-966-394-0*10-6.

Ємець Л. О. Публічне управління неполі-тичними об'єднаннями громадян (адміністратив-но-правове дослідження): автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Л. О. Ємець. – Дніпропет-ровськ: Б.в., 2009. – 20 с.

Бєлкін М. Л. Адміністративний прецедент як чинник обмеження корупції / М. Л. Бєлкін, Л. М. Бєлкін // Боротьба з організованою злочин-ністю і корупцією (теорія і практика): Науково-практичний журнал / Міжвідомчий науково-дослідний центр з проблем боротьби з організо-ваною злочинністю. – 2013. – № 1 (29). – С. 126-136.

Шмідт-Ассманн Е. Загальне адміністрати-вне право як ідея врегулювання / Е. Шмідт-Ассманн; пер з нім. Г. Рижков, І. Сойко, А. Баканов; відп. ред. О. Сироїд. – 2-ге вид., пе-рероб. та допов. – К.: «К.І.С.», 2009. – 552 с. – ISBN 978-966-2141-38-2.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.