ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ КОНСТИТУЦІЙНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ ПРАВОВОЇ ДЕРЖАВИ

Олена Валеріївна Білоскурська

Анотація


У статті аналізуються різноманітні доктринальні підходи щодо сутності, змісту та форми конституційних обов'язків людини і громадянина в Україні, визначаються їх основні риси.

Ключові слова


людина; громадянин; обов'язок; суспільство; правова держава

Посилання


Эбзеев Б. С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и конституционные обязанности / Эбзеев Б. С. - М. : Норма, 2007. - 384 с.

Матузов Н. И. Исследование проблемы юридических обязанностей граждан СССР / Н. И. Матузов, Б. М. Семенеко // Советское государство и право. - 1980. - № 12. - С. 28-37.

Ем В. С. К вопросу о понятии, содержании и сущности правовых обязанностей / В. С. Ем // Вестник

Московского университета. Серия Право. - 1981. - № 1. - С. 56-62.

Масленников В. А. Конституционные обязанности граждан СССР: сущность и проблемы реализации / В. А. Масленников // Советское государство и право. - 1983. - № 6 . - С . 3-10.

Летнянчин Л. І. Конституційні обов'язки людини і громадянина в Україні: питання теорії і практики / Летнянчин Л. І. - X., 2006. - 210 с.

Конституційні права, свободи і обов'язки людини і громадянина в Україні / [за ред. Ю. С. Шемшученка]. - К. : Юридична думка, 2008. - 252 с.

Тодыка Ю. Н. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине / Ю. Н. Тодыка, О. Ю. Тодыка. - К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2004. - 368 с.

Білоскурська О. В. Історія становлення конституційних обов'язків в Україні / О. В. Білоскурська // Держава і право : зб. наук, праць. Серія Юридичні і політичні науки. - Вип. 19. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. - С. 242-247.

Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов'язків / О. Білоскурська // Право України. - 2004. - № Ю. - С. 85-88.

Білоскурська О. В. Конституційний обов'язок людини і громадянина неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи інших людей: поняття і зміст / О. В. Білоскурська // Адвокат. - 2006. - № 7. - С. 20-23.

Білоскурська О. В. Актуальні питання механізму забезпечення виконання конституційного обов'язку додержуватися Конституції України та законів України / О. В. Білоскурська // Часопис Київського університету права. - 2007. - № 3. - С. 78-82.

Братусь С. Н. Субъекты гражданского права / Братусь С. Н. - М. : Юрид. лит., 1950. - 367 с.

Матузов Н. И. Правовая система и личность / Матузов Н. И. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1987. - 293 с.

Воєводин Л. Д. Юридический статус личности в России : [учебное пособие] / Леонид Дмитриевич Воеводин. - М. : Инфра* М - Норма, 1997. - 298 с.

Конституція незалежної України : [навч. посібник] / за ред. В. Ф. Погорілка, Ю. С. Шемчушенка, В. О. Євдокимова]. - К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, Спілка юристів України, 2000. - 428 с.

Еременко Ю. П. Советская Конституция и законность / Ю. П. Еременко ; [науч. ред. Ржевский В. А.]. - Саратов : Изд-во Саратовского ун-та, 1982. - 170 с.

Буткевич В. Права людини в Україні / В. Буткевич // Права людини в Україні : щорічник, 1993 p. - К. : Укр. правнича фундація, 1995. - С. 20-48.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.