ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА СТОРІН ЗА ДОГОВОРОМ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ АБО ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИХ ТА ТЕХНОЛОГІЧНИХ РОБІТ

Марина Миколаївна Великанова

Анотація


У статті аналізується суб 'єктний склад договору на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт та робиться висновок, що як юридичні, так і фізичні особи можуть виступати на боці кожної із сторін зазначеного договору.

Ключові слова


сторони договору; договір на виконання науково-дослідних або дослідно-конструкторських та технологічних робіт; фізична особа; юридична особа

Посилання


Бараш Я. Б. Договоры на выполнение научно-исследовательских и конструкторс-ких работ. / Я. Б. Бараш. - М.: Госюриздат, 1962. - 91 с.

Василевская Н. П. Вопросы творчества в правоотношениях, вытекающих из договоров на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ: автореф. дис. на соискание учен. степени канд. юрид. наук: спец. 12.00.03 „Гражданское право и процесс" / Наталия Петровна Василевская. - Ленинград, 1974. - 21 с.

Ринг М. П. Договоры на научно-исследовательские и конструкторские работы / М. П. Ринг. - М: Издательство «Юридическая литература», 1967. - 198 с.

Азимов Ч. Н. Научно-техническая информация и право. / Ч. Н. Азимов. - Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк. ун-те, 1987. - 134 с.

Шишка Р. Б. Охорона прав суб'єктів інтелектуальної власності у цивільному праві України: дис... доктора юрид. наук: 12.00.03; / Шишка Роман Богданович. - Х., 2004. - 469 с.

Фролов В. Д. Правові аспекти реалізації правосуб'єктності юридичної особи / В. Д. Фролов // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 2. - С. 219-226.

Кравчук В. Про правоздатність юридичних осіб: окремі питання / В. Кравчук // Право України. - 1999. - № 11. - С. 16-19.

Мілаш В. С. До питання про право-суб'єктність сторін господарсько-договірних зобов'язань / В. С. Мілаш // Вісник господарського судочинства. - 2004. - № 3. - С. 257-263.

Про ліцензування певних видів господарської діяльності. Закон України від 01.06.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 36 . - С. 299.

Про укладання договорів відособленими підрозділами юридичних осіб. Роз'яснення президії Вищого арбітражного суду України № 02-5/220 від 30.03.1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.arbitr.gov.ua/documents/025_220_1995-03-30.html. - Назва з титул. екрану.

Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. Закон України від 15.05.2003 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 31. - С. 263.

Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб. Закон України від 22.12.1995 р. // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 3. - С. 9.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.