АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Ольга Олегівна Кукшина

Анотація


У статті аналізуються тенденції розвитку національного інформаційного законодавства різних країн світу. Визначені загальні риси його формування.

Ключові слова


інформаційне законодавство; інформаційне суспільство; міжнародне інформаційне законодавство

Посилання


Конвенція про захист прав людини та основних свобод (Рим, 4 лист. 1950 р.) // Голос України. - 10 січ. 2001 р. - № 3 (2503). - С. 6-8.

Конвенція про охорону інтересів виробників фонограм від незаконного відтворення їхніх фонограм від 29 жовтня 1971 р., Брюссельська Конвенція про розповсюдження сигналів, що несуть програми і передаються через супутники від 21 травня 1974 р., Декларація керівних принципів з використання мовлення через супутники для вільного розповсюдження інформації, розвитку освіти і розширення культурних обмінів від 15 листопада 1972 р., Декларація про основні принципи, що стосуються внеску засобів масової інформації в зміцнення миру та міжнародного взаєморозуміння, в развиток прав людини і в боротьбу проти расизму і апартеїду та підбурювання до війни від 28 листопада 1978 р., Страсбурзька Конвенція про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру від 28 січня 1981 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/cgiin/laws/main.cgi?nreg=995_124

Білоус О. Глобалізація і безпека розвитку : [монографія] / О. Г. Білоус, Д. Г. Лук'яненко та ін. - К. : Юрінком Інтер, 2010. - 733 с.

Керівні принципи ООН регламентації комп'ютеризованих картотек, що містять дані особистого характеру від 14 грудня 1990 р., Керівні принципи щодо забезпечення доступу до екологічної інформації та участі громадськості у процесі прийняття рішень в галузі охорони навколишнього середовища від 25 жовтня 1995 р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://ua-info.biz/legal/baseni/ua-rmpgfu.htm

Директива Ради Європейського співтовариства про правову охорону комп'ютерних програм (91/250/ЄЕС) від 14 травня 1991 р., Директива 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» від 24 жовтня 1995 р., Директива 96/9/ЄС «Про правовий захист баз даних» від 11 березня 1996 р., Директива 97/66/ЄС «Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в телекомунікаційному секторі» від 15 грудня 1997 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: //zakon.rada.gov .ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=994_065

Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу // Відомості Верховної Ради. - 2004. -№ 29. - Ст. 367.

Талапина Э. В. Становление информационного общества во Франции / Э. Талапина // Государство и право. - 2004. - № 7. - С. 69.

Декларація Конференції Головуючих осіб національних парламентів "Парламентське бачення міжнародного співробітництва на зорі третього тисячоліття" Нью-Йорк, штаб-квартира ООН, 30 серпня - 1 вересня 2000 року (схвалено Постановою Верховної Ради України № 2447-ІІІ від 24 травня 2001 р.), Елементи для створення глобальної культури кібербезпеки, затверджені резолюцією 57/239 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 2002 г. та Декларація принципів Побудови інформаційного суспільства - глобальна задача в новому тисячолітті від 12 грудня 2003 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://uazakon.com/documents/date24/pgiscxot.htm

Шемшученко Ю. Актуальні проблеми кодифікації національного та міжнародного екологічного права // Ю. Шемшученко // Право України. - 2011. - № 2. - С. 4-10.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.