ПРОБЛЕМИ ПРОЦЕСУАЛЬНОЇ РЕГЛАМЕНТАЦІЇ ПОРЯДКУ ПОРУШЕННЯ КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ ПРИВАТНОГО ОБВИНУВАЧЕННЯ

Назар Вікторович Малярчук

Анотація


У статті розглядаються проблеми процесуальної регламентації порядку порушення кримінальних справ приватного обвинувачення та шляхи їх подолання, при цьому забезпечуючи принципи диспозитивності та змагальності.

Ключові слова


приватне обвинувачення; скарга потерпілого (заява постраждалого); постанова про порушення кримінальної справи; суд; прокурор; органи дізнання; кримінальний позов; кримінально-процесуальне законодавство; принцип змагальності; принцип диспозитивності

Посилання


Алексеева Л.Б. Международные нормы о правах человека и их применение судами Российской Федерации: [практ. пособие] / Л.Б. Алексеева, В.М. Жуйков, И.И. Лукашук. - М. : Права человека, 1996. - 426 с.

Горбачов В.П. Питання прокурорського нагляду за дотриманням законності під час прийняття, реєстрації та вирішення заяв і повідомлень про злочини / В.П. Горчабов // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. - Донецьк, 2002. - № 1. - C. 172-184.

Про внесення змін до кримінально-процесуального кодексу України: Закон України від 21.06.2001 р. № 2533-III // Відомості Верховної Ради України. - 2001. - № 34-35. - С. 187.

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються. Затв. наказом МВС від 14.04.2004 № 400 // Офіційний вісник України. - 2004. - № 19. - С. 1366.

Кримінальний процес України : [підручник] / Є.Г. Коваленко, В.Т. Маляренко; спец. ред. Т.Н. Роцька. - [2-е вид., перероб. і допов.]. - К. : Юрінком Інтер, 2008. - 710 с.

Макарцев А. Защита прав потерпевших по делам частного обвинения / А. Макарцев // Российская юстиция. - 2003. - № 12. - C. 55.

Маляренко В.Т. Про змагальність сторін у кримінальному судочинстві та функціональне становище суду (окремі аспекти) / В.Т. Маляренко // Кримінальний процес України: Стан та перспективи розвитку: навч. посібник: вибрані наукові праці. - К. : «Ін Юре», 2004. - C. 104-119.

Малярчук Н.В. Скарга потерпілого та її значення у кримінальних справах приватного обвинувачення / Н.В. Малярчук // Юриспруденція: теорія і практика. - 2009. - № 10 (60). - C. 42-46.

Нестеров А. Альтернативный порядок подачи заявлений по делам частного обвинения / А. Нестеров // Российская юстиция. - 2002. - № 1. - C. 41-42.

Полянский Н. К вопросу о юридической природе обвинения перед судом / Н. Полянский // Правоведение. - 1960. - № 1. - C. 105-115.

Постанова Конституційного Суду Російської Федерації від 14.01.2000 року: Офіційний сервер Конституційного Суду Російської Федерації: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: // www.ks.rfnet.ru

Шандула О.О. Деякі аспекти прокурорського нагляду за додержанням законів при прийманні, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини / О.О. Шандула // Вісник. - Х., 2004. - Вип. 28. - с. 24-27.

Шейфер С.А. Проблемы реформирования производства по делам частного обвинения в духе расширения частных начал в уголовном процессе РФ / С.А. Шейфер, Н.Е. Петрова // Государство и право. - 1999. - № 6. - с. 51-56.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.