ЗНАЧЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ПРАВООХОРОННІ ОРГАНИ» ДЛЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПОГРОЗИ АБО НАСИЛЬСТВА ЩОДО ПРАЦІВНИКА ПРАВООХОРОННОГО ОРГАНУ

Володимир Іванович Возьний

Анотація


У статті розглянуто проблеми поняття "правоохоронні органи", наведено позиції науковців. Дана кримінально-правова характеристика об'єкту та потерпілих складу злочину «Погроза або насильство щодо працівників правоохоронних органів».

Ключові слова


правоохоронні органи; закон; кримінальний кодекс України; адвокатура; судові та правоохоронні органи

Посилання


Кучук А. М. Теоретико-правові засади правоохоронної діяльності в Україні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.01. «Теорія та історія держави і права ; історія політичних і правових учень» / А. М. Кучук. - Київ, 2007. - 20 с.

Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів. Закон України // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 11. - Ст. 50.

Богдан І. Правоохоронні органи в Україні. / І. Богдан // Юридична газета. - 2010. - № 29-30 // http: //www.lcfgroup.com .ua/news/ publications/

Їжак О. Системне реформування правоохоронних органів як базова складова забезпечення верховенства права / О. Їжак //http:www.db.niss. gov.ua /monitor /comments.php/shownews

Руденко М. В., Говоруха М. М., Рибалко Г. С. Судова влада та правоохоронні органи України: Підручник для студ. вищих юрид. навч. закладів. - Х. : Харків Юридичний, 2007. - 548 с.

Захарова О. С. Суд, правоохоронні та правозахисні органи України : [Підручник] / Захарова О. С., Ковальський В. С., Лукомський В. С. - Відп. ред. В. Т. Маляренко. - [3-є вид., перероб. і доп.] - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 352 с.

Шимансъкий Ф. В. Судові та правоохоронні органи України : [Навч.-методич. посіб.] / Ф. В. Шиманський - Одеса, 2003. - 168 с.

Дяченко B. І. Система правоохоронних органів : [Навч. посібник.] / В. І. Дяченко - К. : КНЄУ, 2003. - 320 с.

Кримінальний кодекс України : Науково-практичний коментар / Ю. В. Баулін. В. І. Борисов, С. Б. Гавриш та ін.; [За заг. ред B. В. Сташиса, В. Я. Тація.] - [Вид. третє, переробл. та доповн.] - Х. : ТОВ «Одісей», 2007. - 1184 c.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.