МІСЦЕ ТА РОЛЬ СУЧАСНОЇ АДВОКАТУРИ УКРАЇНИ В ПРАВОЗАХИСНОМУ МЕХАНІЗМІ

Ірина Миколаївна Сопілко

Анотація


У статті досліджуються питання ролі і місця інституту адвокатури в правозахисній системі України. Паралельно, авторка піднімає проблемні питання діяльності органів адвокатури та напрямки їх реформування.

Ключові слова


громадянське суспільство; суб‘єкти забезпечення прав і свобод людини і громадянина; інститут адвокатури

Посилання


Пейн Т. Права людини : пер з англ. І. Савчак / Т. Пейн. – Львів: Літопис, 2000.- 288 с.

Темченко В. Функції держави із забезпечення прав людини у ринковій економіці / В. Темченко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pravoznavec.com.ua.

Мурашин О. Г. Місце і роль Конституції у правовій системі України / О.Г. Мурашин // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ України. – 2002. – № 4. – С. 62–69.

Про безоплатну правову допомогу: закон України від 08.07.2011 р. № 3460-VI // Відомості Верховної Ради України. – 2011. – N 51. – Ст. 577.

Сенько Г. М. Адвокатура в Україні на сучасному етапі розвитку / Г.М. Сенько // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ww.rusnauka.com./10_NPE_2009/Pravo/44408.doc.htm.

Ганіч Д. Реформування професії: реалії та перспективи / Д. Ганіч // [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.legalweekly.com.ua/ article/?uid=2783.

Головатий С. Один із найважливіших інструментів забезпечення верховенства права в Україні – адвокатура / С. Головатий // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.minjust.gov.ua/0/news/6727.

Тацій Л. В. Юридична природа адвокатури в системі захисту прав і свобод людини і громадянина : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.01 «Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових вчень» / Л. В. Тацій. – Харків, 2008. – 20 с.

Святоцька В. Практика Європейського суду з прав людини у діяльності українських адвокатів: проблемні аспекти / В. Святоцька // Право України. – 2011. – № 7. – С.111-116.

Карпачова Н. Омбудсман України та Європейський суд на захисті прав і свобод людини / Н. Карпачова // Право України. – 2011. – № 7. – С.16-23.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.