ДЕПУТАТСЬКИЙ ЗАПИТ ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ КОНТРОЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ПАРЛАМЕНТУ (ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ)

Ірина Євгенівна Словська

Анотація


Аналізуються тлумачення дефініції «депутатський запит», властиві різним етапам державного будівництва. Охарактеризовано механізм реалізації депутатського запиту згідно з нормами вітчизняного законодавства та висловлена авторська позиція стосовно удосконалення даного конституційно-правового інституту.

Ключові слова


депутатський запит; вимога; роз'яснення; орган публічної влади; підконтрольність

Посилання


Общая психология / Под ред. А. В. Петровского. - М.: Просвещение, 1976. - 480 с.

Розеггер. Право интерпеляций в парламентах / Пер. с нем. П. Б. Кленце. - Могилев на Днепре: Тип. Я. Н. Подземского, 1911. - 146 с.

Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. А. Я. Сухарев; Ред. кол.: М. М. Богуславский, М. И. Козырь, Г. М. Миньковский и др. - М.: Сов. энциклопедия, 1984. - 415 с.

Давыдов Р. К. Право депутатського запроса в Советском общенародном государстве. / Р.К. Давыдов. - К.: Наукова думка, 1981. - 140 с.

Юридична енциклопедія: В 6 т. / Редкол. Ю. С. Шемшученко (голова редкол.) та ін. - К.: «Укр. енцикл.», 1998. - Т. 2: Д-Й. - 1999. - 744 с.

Конституція України від 28.06.1996 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Про статус народного депутата України: Закон України від 17.11.1992 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням 50 народних депутатів про офіційне тлумачення положень частини другої статті 84, пункту 34 частини першої статті 85, частини першої статті 86, статті 91 Конституції України, частини другої, третьої, четвертої статті 15 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про направлення запиту до Президента України) від 14.10.2003 р. № 16-рп/2003 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Національного банку України про офіційне тлумачення положень статті 86, частини другої статті 89 Конституції України, частини 2 статті 15, частини першої статті 16 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про звернення народних депутатів України до Національного банку України) від 05.03.2003 р. № 5-рп/2003 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Слива А. Я. Депутатский запрос (Пособие для слушателей народных университетов). / А.Я. Слива. - М.: Знание, 1988. - 96 с. (Нар. ун-т. Фак. Правових знаний).

Конституційне право України / За ред. Ю. М. Тодики, В. С. Журавського. - К.: Ін Юре, 2002. - 544 с.

Барабаш Ю. Г. Парламентський контроль в Україні: проблеми теорії та практики: дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.02 «Конституційне право». / Ю.Г. Барабаш. - Х., 2003. - 205 с.

Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10.02.2010 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Верховного Суду України та Служби безпеки України щодо офіційного тлумачення статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України) від 19.05.1999 р. № 4-рп/1999 [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним поданням Генеральної прокуратури щодо офіційного тлумачень статті 86 Конституції України та статей 12, 19 Закону України «Про статус народного депутата України» (справа про запити народних депутатів України до прокуратури) від 11.04.2000 р. № 4-рп/2000 [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Кодекс про адміністративні правопорушення України від 07.12.1984 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua

Положення про Апарат Верховної Ради України, затверджене розпорядженням Голови Верховної Ради України від 31.05.2000 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http ://zakon.rada.gov.ua

Про структуру апарату Верховної Ради України: Постанова Верховної Ради України від 20.04.2000 р.: станом на 27.09.2011 р. [Електронний ресурс] - Режим доступу: http ://zakon.rada.gov.ua

Держалюк О. М. Рівень контролю за реалізацією запитів народних депутатів (на прикладі діяльності Апарату Верховної Ради України) / О.М. Держалюк. // Часопис Київського університету права. - 2009. - № 1. - с. 93-99.

Депутатські запити, що подані. IV. Керівниками міністерств і відомств України. Тищенко Олег Іванович. Народний депутат України VI скл. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://gska2.rada.gov.ua/pls/zweb_n/wcadr43D?sklikannja=7&kodtip=6&rejim=1&KOD8011=13097


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.