ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗМІСТ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПРОВАДЖЕННЯ ЗА СКАРГАМИ ГРОМАДЯН У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ ЗА ВИКОРИСТАННЯМ ТА ОХОРОНОЮ ЗЕМЕЛЬ

Ірина Альбінівна Городецька

Анотація


Стаття присвячена дослідженню особливостей та змісту адміністративного провадження за скаргами громадян у сфері державного контролю за використанням та охороною земель.

Ключові слова


провадження за скаргами громадян; стадії провадження; державний контроль за використанням та охороною земель

Посилання


Виконавча влада і адміністративне право / [Авер'янов В. Б., Андрійко О. Ф., Битяк Ю. П. та ін] ; за заг. ред. В. Б. Авер'янова - К. : Ін-Юре, 2002. - 668 с. - (Серія наукових видань «Адміністративно-правова реформа в Україні»).

Бандурка О. М. Адміністративний процес : підруч [для вищих навч. закл.] / О. М. Бандурка, М. М. Тищенко. - К. : Літера ЛІД, 2002. -288 с.

Бородін І. Л. Адміністративно-юрисдикційний процес / Бородін І. Л. - К. : Алерта, 2007. - 184 с. - (Монографія).

Перепелюк В. Г. Адміністративний процес. Загальна частина/ Перепелюк В. Г. - К. : Центр навчальної літератури, 2004. - 367 с. - (Навч. посіб.).

Тищенко М. М. Адміністративно-процесуальний статус суб'єктів адміністративного процесу та перспективи його регулювання / М. М. Тищенко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. -2002. - Вип. 20. - с. 97-101.

Шильник В. Ю. Адміністративні юрисдикційні провадження та їх здійснення органами внутрішніх справ : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 «Теорія управління; адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право» / В. Ю. Шильник. - Х., 2004. - 2 0 с.

Про звернення громадян : Верховна Рада України; Закон від 02.10.1996 № 393/96-ВР. (Урядовий кур'єр від 17.10.1996). Редакція від 11.062009 (Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. – Режим доступу до джерела : http://zakon.iada.gov.ua/cgi-bin/lawa/main.cgi?nreg=393%2F96-%E2%F0

Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування : Президент України; Указ від 07.022008 № 109/2008. (Офіційний вісник України від 18.022008 - 2008 р., № 10, стор. 10, стаття 239, код акту 42159/2008). [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу до джерела : http://zakon.iada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi? nreg=109%2F2008

Про затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації : Кабінет Міністрів України; Постанова, Інструкція від 14.04.1997 № 348. (Урядовий кур'єр від 25.05.1997). Редакція від 28.012011 [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу до джерела : http://zakon.iada.gov.ua/cgi-bin/laws/main. cgi? nreg=348-97-%EF

Про затвердження Методики оцінювання рівня організації роботи із зверненнями громадян в органах виконавчої влади : Кабінет Міністрів України; Постанова, Методика від 24.062009 № 630. (Урядовий кур'єр від 07.07.2009 - № 119). [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу до джерела : http://zakon.iada.gov.ua/cgi-bin/lawa/main. cgj?meg= 630-2009-%EF

Про затвердження Порядку планування та проведення перевірок з питань здійснення державного контролю за використанням та охороною земель : Держкомзем України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 12.122003 № 312. (Офіційний вісник України від 09.012004 - 2003 р., № 52, том 2, стор. 822, стаття 2891, код акту 27302/2003). Редакція від 20.062009 [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу до джерела : http://zakon. radagov.ua/cgibin/awsteam.cgi?nieg=z1223-03

Про затвердження Порядку одержання документів, матеріалів та іншої інформації, необхідних для здійснення державного контролю за використанням та охороною земель : Держкомзем України; Наказ, Порядок, Форма типового документа від 19.052005 № 132. (Офіційний вісник України від 24.062005 - 2005 р., № 23, стор. 95, ст. 1300, код акту 32606/2005). [Електронний ресурс] : Верховна Рада України. Офіційний веб-сайт. - Режим доступу до джерела : http://zakcti.iada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nieg=z0612-05


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.