РОЛЬ ПРАВА ТА РЕЛІГІЇ В УДОСКОНАЛЕННІ МЕХАНІЗМУ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВ ЛЮДИНИ

Юрій Юрійович Пайда

Анотація


Стаття присвячена розкриттю релігії як ціннісно-нормативної системи, що зумовлює юридичну поведінку людей, які її сповідують, оцінюючи її за відповідністю нормам християнської моралі, основним принципам християнського віровчення.

Ключові слова


право; релігія; права людини; регулятор суспільних відносин; громадянське суспільство; співвідношення права і релігії; джерела права; процес сакралізації; взаємовідносини церкви і держави; норми права; релігійні норми; соціальні норми

Посилання


Козюбра M.І. Права і свободи людини і громадянина у новій Конституції України / M.І. Козюбра // Адвокат. – № 2. – 1996. – С. 3.

Нерсесянц B.C. Права человека в истории политической и правовой мысли (от древности до декларации 1789 г.) / B.C. Нерсесянц // Права человека в истории государства и в современном мире / отв. ред. Е.А. Лукашева. – Москва, 1989. – С. 22.

Гуренко М.М. Зародження та становлення ідеї гарантій прав і свобод людини і громадянина у ліберальній теоретико-правовій думці: монографія / М.М. Гуренко. – Київ, 2000. – С. 7–8.

Нерсесянц B.C. Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / B.C. Нерсесянц. – Москва, 2002. – 416 с.

Загальна теорія держави і права / Ред. В.В. Копєйчиков. – Київ, 2000. – С. 177.

Кравчук М.В. Теорія держави і права (опорні конспекти). – Київ, 2003. – С. 18.

Лукашева Е.A. Социалистическое право и личность / Е.A. Лукашева. – Москва, 1967. – С. 72.

Гойман В.И. Действие права (методологический анализ). / В.И. Гойман. – Москва, 1992. – С. 45–46.

Тарахонич Т.І. Правове регулювання: теоретичні аспекти / Т.І. Тарахонич // Правова держава: щорічник наукових праць Інституту держави і права ім. В.М. Корецького HAH України. – 2001. – Вип. 12. – С. 77-78.

Афанасьева Л.В. Нормы права и их действие (вопросы теории): дис. … канд. юрид. наук 12.00.01 "Теория и история права и государства, история правовых учений / Л. В. Афанасьева ; Академия управления МВД России. – Москва, 2000. – 177 с.

Ориу М. Основы публичного права / М. Ориу. – Москва, 1929. – 411 с.

Законодавство в сфері релігії. – Xарків, 2006. – 158 с.

Міжнародний пакт про громадянські та політичні права [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/ l_doc2.nsf/link1/MU66003U.html.

Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

Про свободу совісті та релігійні організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.nau.ua/doc/?code=987-12

Бочарова C.H. Роль общественных объединений в защите прав человека / C.H. Бочарова // Вестник Московского университета. Серия Право. – 1997. – № 1. – С. 98.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.