ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕЖИМУ ЗЕМЕЛЬ АВІАЦІЙНОГО ТРАНСПОРТУ

Світлана Іванівна Хом'яченко

Анотація


У статті автор аналізує норми чинного законодавства щодо земель авіаційного транспорту, що в сукупності складають правовий режим земель авіаційного транспорту взагалі та земель під аеропортами (аеродромами) зокрема як основної складової обслуговуючої інфраструктури авіаційного транспорту.

Ключові слова


правовий режим земель авіаційного транспорту; обіг земель авіаційного транспорту; землі під аеропортами (аеродромами)

Посилання


Про транспорт. Закон України від 10.11.94 р. №232/94-ВР // Відомості Верховної Ради України. - 1994. - № 51. - Ст. 446.

Повітряний кодекс України від 19.05.2011 р. № 3167-XII // Офіційний вісник України. - 2011. - № 46. - С. 274.

Земельний кодекс України від 25.10.2001 р. № 2768-III // Відомості Верховної Ради України. - 2002. - № 3-4. - Ст. 27.

Семчик В.І. Земельне право України: підруч. для студ. юрид .спец. вищ. навч. закл. / В.І. Семчик, П.Ф. Кулинич, М.В. Шульга. - К.: Вид.дім «Ін Юре», 2008. - 600 с.

Земельне право України: Підручник / М.В. Шульга, Г.В. Анісімова, НО. Багай, А.П. Гетьман та ін.: За ред. М.В. Шульги. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 368 с.

Науково-практичний коментар Земельного кодексу України / Кол. авт.: Л.О. Бондар, А.П. Гетьман, В.Г. Гончаренко та ін..; За заг. ред. В.В. Медведчука. - К.: Юрінком Інтер, 2004. - 640с.

Мірошниченко А.М. Земельне право України: Підручник. / А.М. Мірошниченко. - К.: Алерта; КНТ; ЦУЛ, 2009. - 712 с.

Земельний кодекс України: Науково-практичний коментар / за ред. В.І.Семчика. - К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2003. - 676 с.

Корнєєв Ю.В. Поняття й особливості правового режиму земель авіаційного транспорту / Ю.В. Корнєєв. // Юридичний вісник «Повітряне і космічне право». - №2 (11) 2009. - К.: Вид-во Нац.авіац. ун-ту «НАУ-друк», 2009. - 98 с.

Луняченко А. В. Правовий режим земель сільськогосподарського призначення, які належать громадянам на праві власності : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.06 - земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право / А. В. Луняченко. - К., 2002. -16 с

Бондарчук Н.В. Поняття і характеристика земель авіаційного транспорту та їх правового режиму / Н.В. Бондарчук. // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 44. - К:. Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2009. с.431-436.

Нормы отвода земель для аэропортов. СН 457 - 74 від 16.01.74р. [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/ rada/show/v0044481 -92/page 11.

Про схвалення Концепції Державної цільової програми розвитку аеропортів на період до 2020 року. Розпорядження Кабінет Міністрів України від 05.03.2008 р. № 506-р. // Офіційний вісник України. - 2008. - № 25. - С. 798.

Строительные нормы и правила. Аэродромы. СНиП 2.05.08-85. Постанова Держбуду СРСР від 18.02.85р. №18 [Електронний ресурс]. - Режим доступу : http://zakon2.rada.gov. ua/rada/ show/v0044481-92/page11.

Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень ДБН 360-92. Наказ Держкоммістобудування від 17.04.1992р. № 44 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/rada/show/v0044481-92/page 11.

Про затвердження Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів. Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.96 №173 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http: //zakon2.rada. gov .ua/rada/show/v0044481-92/page11.


Повний текст: PDF

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution 3.0 License.